Thẩm định theo Luật xây dựng số 62/2020/QH14  

Thẩm định theo Luật xây dựng số 62/2020/QH14 

Từ ngày 1.1.2021 Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 sửa đổi; Bổ sung Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 chính thức có hiệu lực.

  •  Theo đó, “Thẩm định” đã được sửa đổi, bổ sung làm rõ hơn vai trò của “Thẩm định”. Thẩm định của cơ quan chuyên môn nhằm kiểm soát việc tuân thủ quy định pháp luật của các chủ thể tham gia hoạt động xây dựng;
  • Thẩm tra – Vẫn được giữ nguyên theo Luật XD số 50/2014/QH13:.. làm cơ sở cho công tác thẩm định

thẩm định theo Luật xây dựng số 62/2020/QH14 

Khái niệm Thẩm định theo Luật xây dựng số 62/2020/QH14  

Khái niệm thẩm định và thẩm tra nằm trong Điều 1 Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 mục g

Thẩm định là việc kiểm tra, đánh giá của người quyết định đầu tư, chủ đầu tư, cơ quan chuyên môn về xây dựng đối với những nội dung cần thiết trong quá trình chuẩn bị và thực hiện dự án đầu tư xây dựng theo quy định của Luật này, bao gồm việc thẩm định của người quyết định đầu tư, chủ đầu tư để quyết định đầu tư xây dựng và phê duyệt thiết kế xây dựng; việc thẩm định của cơ quan chuyên môn về xây dựng để kiểm soát việc tuân thủ quy định pháp luật của các chủ thể tham gia hoạt động xây dựng

Mục bôi đỏ là những điểm đã chi tiết và nêu rõ vai trò của các bên liên quan; Các bạn cần chú ý trong quá trình lập dự toán và quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Xem thêm một số bài viết khác liên quan

So sánh Nghị định 15/2021 và Nghị định 59/2015 của Chính phủ Xem Tại đây

Xử lý chuyển tiếp Nghị định số 15/2021/NĐ-CP Chính phủ thay thế Nghị định 59/2015/NĐ-CP về Quản lý dự án đầu tư xây dựng ngày 3/3/2021  Xem tại đây

Video so sánh điểm mới Nghị định 15/2021/NĐ-CP thay thế Nghị định 59/2015/NĐ-CP của CHính phủ

 

Tags: