Dự án chỉ cần lập báo cáo kinh tế kỹ thuật

Trong bài viết này, tôi xin trích dẫn quy định pháp lý về những dự án chỉ cần lập báo cáo kinh tế – Kỹ thuật (loại thiết kế 1 bước) theo quy định của Nghị định số 15/2021/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Những dự án chỉ cần lập báo cáo kinh tế kỹ thuật

Dự án đầu tư xây dựng sử dụng cho mục đích tôn giáo

Dự án đầu tư xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo; Nâng cấp có tổng mức đầu tư dưới 15 tỷ đồng ( không bao gồm tiền sử dụng đất )

Dự án đầu tư xây dựng có nội dung chủ yếu là mua sắm hàng hóa, cung cấp dịch vụ, lắp đặt thiết bị công trình hoặc dự án sửa chữa, cải tạo không ảnh hưởng đến an toàn chịu lực công trình có giá trị chi phí phần xây dựng dưới 10% tổng mức đầu tư và  không quá 05 tỷ đồng ( trừ dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A, dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư )

Dự án chỉ cần lập báo cáo kinh tế kỹ thuật theo Nghị định 15/2021/NĐ-CP

Nghị định số 15/2021/NĐ-CP gồm 111 điều có hiệu lực từ ngày ký ngày 3/3/2021 Và thay thế

  1. Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;
  2. Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi; Bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 quản lý dự án đầu tư xây dựng;
  3. Điều 1, Điều 4, từ Phụ lục I đến Phụ lục IX Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.
  4. Các quy định trước đây của Chính phủ, các bộ; Cơ quan ngang bộ và địa phương trái với Nghị định này đều bãi bỏ.

Theo đó, tại khoản 3 – Điều 5 – Nghị định số 15/2021/NĐ-CP quy định như sau:

Trừ trường hợp người quyết định đầu tư có yêu cầu lập Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng, dự án đầu tư xây dựng công trình yêu cầu lập Báo cáo kinh tế – kỹ thuật đầu tư xây dựng gồm (hình dưới):

Dự án chỉ cần lập báo cáo kinh tế kỹ thuật

Một số bài viết khác liên quan các bạn có thể tham khảo

1, Hồ sơ quyết toán công trình xây dựng mới nhất năm 2021 gồm những gì? Xem Tại đây

2, Dự án đầu tư công điều chỉnh tổng mức đầu tư như thế nào mới nhất năm 2021 XEM TẠI ĐÂY

3. Xử lý chuyển tiếp Nghị định số 15/2021/NĐ-CP thay thế Nghị định 59/2015/NĐ-CP về Quản lý dự án đầu tư xây dựng ngày 3/3/2021 Xem Tại đây

Xem thêm Hồ sơ quyết toán công trình xây dựng gồm những gì ?

Tags: