Bổ sung khoản mục chi phí có phải điều chỉnh chủ trương đầu tư

Bổ sung khoản mục chi phí có phải điều chỉnh chủ trương đầu tư không? Được quy định tại Nghị định Thông tư nào của Chính phủ, Bộ Xây dựng năm 2021

Bổ sung khoản mục chi phí có phải điều chỉnh chủ trương đầu tư không

Chi tiết câu hỏi :

Địa phương đang triển khai dự án xây dựng khu tái định cư (sử dụng nguồn vốn đầu tư công). Dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư, trong đó tổng mức đầu tư dự án bao gồm các khoản mục: Chi phí xây dựng, chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư xây dựng, chi phí khác, chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng và chi phí dự phòng.

Chủ đầu tư lập dự án, trình cơ quan chuyên ngành xây dựng thẩm định; Và tổng hợp trình cấp có thẩm phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật

Trong đó tổng mức đầu tư gồm các khoản mục: Chi phí xây dựng, chi phí thiết bị, chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư xây dựng, chi phí khác, chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng và chi phí dự phòng.

Tại tờ trình xin phê duyệt báo cáo kinh tế – kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình của chủ đầu tư, tổng mức đầu tư không vượt tổng mức đầu tư đã được phê duyệt tại chủ trương đầu tư nhưng có sự phát sinh khoản mục chi phí thiết bị so với các khoản mục chi phí trong tổng mức đầu tư tại chủ trương đầu tư.

Tôi xin hỏi, trong trường hợp này có thực hiện điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư không. Hay vẫn phê duyệt báo cáo kinh tế – kỹ thuật theo như đề nghị của chủ đầu tư. (Trong đó tổng mức đầu tư gồm các khoản mục chi phí theo đề nghị của chủ đầu tư trình)?

Bộ Xây dựng trả lời Bổ sung khoản mục chi phí có phải điều chỉnh chủ trương đầu tư

Căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 11 Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công “Trường hợp chương trình, dự án được cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư nhưng chưa quyết định đầu tư, nếu có thay đổi nội dung của quyết định chủ trương đầu tư, việc điều chỉnh chủ trương đầu tư thực hiện theo Điều 34 Luật Đầu tư công”.

Theo đó, việc bổ sung khoản mục chi phí thiết bị vào tổng mức đầu tư của dự án; Nếu thay đổi nội dung của quyết định chủ trương đầu tư thì phải thực hiện điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án theo quy định.

Một số bài viết có liên quan dự toán xây dựng công trình có thể bạn quan tâm

Hệ thống 66 văn bản pháp luật xây dựng thời điểm năm 2021  Xem tại đây

Điểm mới Nghị định 10/2021/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng  Xem tại đây

Thẩm quyền thẩm định phê duyệt thiết kế sau thiết kế cơ sở Xem Tại đây

Quyết toán chi phí dự phòng khối lượng phát sinh của hợp đồng trọn gói Xem Tại đây

Tags: