Thẩm quyền thẩm định phê duyệt thiết kế sau thiết kế cơ sở

Hướng dẫn Thẩm quyền thẩm định phê duyệt thiết kế sau thiết kế cơ sở năm 2021; Thẩm định dự toán đối với dự án UBND cấp tỉnh giao UBND cấp huyện làm Chủ đầu tư

Thẩm quyền thẩm định phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở

Ngày 18/6/2021, Bộ Xây dựng đã có công văn 2313/BXD-HĐXD gửi Sở Xây dựng tỉnh Nam Định; Hướng dẫn về thẩm quyền thẩm định, phê duyệt TK xây dựng triển khai sau TK cơ sở.

1. Về thẩm quyền thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở

Theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 109 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ; Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng thì Sở Xây dựng thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở đối với công trình đường bộ trong đô thị (trừ quốc lộ qua đô thị).

2. Về thẩm quyền thẩm định dự toán xây dựng công trình

Theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 83 Luật Xây dựng năm 2014 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 25 Điều 1 Luật số 62/2020/QH14 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng thì chủ đầu tư thẩm định nội dung về việc lập dự toán xây dựng công trình; sự phù hợp của giá trị dự toán xây dựng công trình với giá trị tổng mức đầu tư xây dựng; xác định giá trị dự toán xây dựng công trình.

Tại khoản 1 Điều 82 Luật Xây dựng năm 2014 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 24 Điều 1 Luật số 62/2020/QH14 quy định: “1. Chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức thẩm định bước thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở quy định tại khoản 2 Điều này làm cơ sở phê duyệt, trừ trường hợp người quyết định đầu tư có quy định khác tại quyết định đầu tư xây dựng…”.

Do đó, trường hợp UBND tỉnh Nam Định thấy cần thiết giao Sở Xây dựng thẩm định thiết kế – giá trị dự toán công trình thì việc giao nhiệm vụ cho Sở Xây dựng phải được quy định trong quyết định đầu tư xây dựng.

3. Về thẩm quyền thẩm định phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở

Tại khoản 8 Điều 82 Luật Xây dựng năm 2014 được sửa đổi; Bổ sung tại khoản 24 Điều 1 Luật số 62/2020/QH14 quy định:

Chủ đầu tư phê duyệt bước thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở quy định tại khoản 2 Điều này. Chủ đầu tư được quyết định về việc phê duyệt đối với các bước thiết kế còn lại.

Như vậy, thẩm quyền phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở thuộc thẩm quyền của chủ đầu tư là UBND thành phố

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_2313-BXD-HDXD_18062021.pdf

Một số bài viết có liên quan dự toán xây dựng công trình có thể bạn quan tâm

Hệ thống 66 văn bản pháp luật xây dựng thời điểm năm 2021  Xem tại đây

Điểm mới Nghị định 10/2021/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng  Xem tại đây

Xử lý chuyển tiếp Nghị định 10/2021/NĐ-CP Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng Tại đây

Xem thêm nhiều video hướng dẫn lập và quản lý dự án xây dựng trên Youtube Duy Dự Toán

Tags: