Xử lý chuyển tiếp Nghị định 10/2021/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Xử lý chuyển tiếp Nghị định 10/2021/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng của Chính phủ. Ban hành và có hiệu lực từ ngày 9/02/2021 thay thế nghị định 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019

Quy định Xử lý chuyển tiếp Nghị định 10/2021/NĐ-CP

Việc chuyển tiếp của Nghị định 10 2021 của Chính phủ được quy định tại Điều 44 gồm 8 khoản :

1, Đối với các dự án đầu tư xây dựng đã trình thẩm định trước ngày 01/2021 theo quy định của Luật xây dựng 2014 nhưng chưa có thông báo kết quả thẩm định tổng mức đầu tư xây dựng trước nghị định có hiệu lực. Việc thẩm định tiếp tục thực hiện theo Luật Xây dựng 2014 và các văn bản hướng dẫn

2, Đối với các dự án đầu tư đã thông báo kết quả thẩm định tổng mức đầu tư xây dựng; Nhưng chưa phê duyệt trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành không phải thẩm định lại; Các hoạt động quản lý chi phí ĐTXD tiếp theo Quy định của NGhị định 10/2021

3, Đối với dự án được phê duyệt trước ngày Nghị định 10 có hiệu lực chưa thực hiện; các hoạt động quản lý chi phí đầu tư xây dựng thực hiện theo Nghị định này

4, Đối với các dự án được phê duyệt trước nghị định 10 có hiệu lực thi hành; Đã hoặc đang thực hiện 1 hoặc một số công việc thuộc giai đoạn thực hiện dự án; Việc chuyển tiếp công việc chưa được thực hiện như sau:

a, Nội dung thẩm định, phê duyệt chi phí đầu tư xây dựng thực hiện theo quy định của Nghị định 10; Và nghị định quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chi phí ĐTXD

b, Xác định và quản lý chi phí ngoài điểm a thì tiếp tục thực hiện quy định của pháp luật

c, Việc chuyển tiếp áp dụng thảm khảo định mức xây dựng tại khoản 5

Thông tư định mức hướng dẫn xử lý chuyển tiếp nghị định 10/2021/NĐ-CP

5, Hệ thống định mức xây dựng đã được cơ quan có thẩm quyền ban hành, công bố tiếp tục được áp dụng, tham khảo để xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Áp dụng cho đến khi hệ thống định mức quy định tại điểm a, b khoản 1 Điều 22 có hiệu lực gồm:

a, Hoàn thành việc rà soát, hủy bỏ các định mức không còn phù hợp; Ban hành các định mức không phải điều chỉnh trước ngày 30/6/2021

b, Tổ chức khảo sát, xác định các định mức cần điều chỉnh và bổ sung ban hành trước 31/12/2021

6, Hệ thống giá xây dựng và chỉ số giá do cơ quan có thẩm quyền ban hành trước ngày nghị định 10 có hiệu lực tiếp tục được tham khảo cho đến khi được công bố quy định tại điều 26 và điều 27

7, Các phương pháp xác định chi phí ĐTXD ban hành trước nghị định 10 có hiệu lực;  Tiếp tục được sử dụng cho các dự án đang chuẩn bị công tác và dự án quy định tại khoản 1,2,3 Điều 44; Cho đến khi phương pháp nếu khoản 2 Điều 40 Nghị định này có hiệu lực

Chuyển tiếp nghị định 10 2021

Chuyển tiếp nghị định 10 2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Điểm mới của Nghị định 10/2021/NĐ-CP quản lý chi phí đầu tư xây dựng

8, Việc cập nhật chi phí ĐTXD theo hệ thống định mức xây dựng, giá xây dựng, các phương pháp sau khi cơ quan có thẩm quyền ban hành, công bố và có hiệu lực theo quy định của Nghị định 10 được thực hiện như sau:

a, Tổng mức đầu tư (TMĐT) đã thẩm định hoặc phê duyệt thì không phải thẩm định, phê duyệt lại.

b, Dự toán xây dựng đã thẩm định hoặc phê duyệt thì không phải thẩm định, phê duyệt lại.

c, Các gói thầu chưa phát hành hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu trước ngày ban hành; Chủ đầu tư thực hiện việc cập nhật dự toán gói thầu, lựa chọn lại nhà thầu đã phê duyệt. Làm cơ sở chọn nhà thầu theo quy định của pháp luật

d, Các gói thầu đã phát hành hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu nhưng chưa đóng thầu thì chủ đầu tư xem xét, quyết định việc cập nhật giá gói thầu. Trường hợp đã đóng thầu nội dung hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất KHÔNG phải cập nhật lại giá gói thầu

đ, Trường hợp cần thiết, người quyết định đầu tư, chủ đầu tư quyết định; Về cập nhật, thẩm định, phê duyệt lại TMĐT tại điểm a khoản này; Dự toán xây dựng tại điểm b khoản này theo thẩm quyền

e, Trường hợp cập nhật xác định lại TMĐT, dự toán xây dựng, giá gói thầu xây dựng quy định tại điểm c, d, đ khoản này làm vượt TMĐT, dự toán xây dựng đã phê duyệt; Thì việc thẩm định, phê duyệt TMĐT và dự toán xây dựng điều chỉnh theo Quy định

So sánh Nghị định 68 và Nghị định 10

Xem thêm bài viết So sánh Nghị định 10 và Nghị định 68 của Chính phủ quản lý chi phí. Những điểm khác biệt và điểm mới của Nghị định 68 và nghị định 10

Những điểm mới của Nghị định 10 thay thế Nghị định 68 của Chính Phủ Xem Tại đây

Trên đây là quy định xử lý chuyển tiếp của Nghị định 10/2021/NĐ-CP của Chính phủ. Mọi vướng mắc vui lòng liên hệ Mr Duy 0965635638 để tham khảo và giải đáp

Đặt mua phần mềm dự toán Eta 2021 liên hệ Mr Duy 0965635638

Xem video phân tích chi tiết Nghị định 10/2021/NĐ-CP của Chính phủ tại đây

Tags: