So sánh nghị định 10 và nghị định 68

So sánh nghị định 10 và nghị định 68 các thay đổi khác biệt giữa nghị định mới và cũ. Theo đó ngày 9/02/2021Chính phủ ban hành nghị định số 10/2021/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng

So sánh Nghị định 68/2019/NĐ-CP và Nghị định 10/2021/NĐ-CP

Nghị định 10 có hiệu lực từ ngày 9/02/2021. Tuy nhiên việc tính dự toán công trình tạm thời vẫn tuân thủ theo Thông tư 09/2019/TT-BXD cho đến khi Bộ XD ban hành Thông tư mới thay thế.

Điểm mới của Nghị định số 10/2021 của Chính phủ ban hành ngày 9/02/2021

So sánh Nghị định 68/2019/NĐ-CP và Nghị định 10/2021/NĐ-CP

So sánh Nghị định 68/2019/NĐ-CP và Nghị định 10/2021/NĐ-CP

So với nghị định cũ số 68/2019/NĐ-CP thì nghị định mới số 10/2021/NĐ-CP không có gì thay đổi

1. Chi phí Gián tiếp được giữ nguyên

Bộ xây dựng sẽ ban hành lại tập thông tư mới thay thế cho thông tư 10/2019/TT-BXD ; Khi đó Chi phí gián tiếp vẫn bao gồm:

a, Chi phí chung

b, Chi phí lán trại và nhà tạm

c, Chi phí một số công tác không xác định được từ thiết kế

2. Không còn Chi phí Hạng mục chung

Chi phí khác chỉ được NĐ 68/2019 quy định tính theo Định mức tỷ lệ %; Hoặc lập dự toán mà không nói rõ Chi phí khác gồm những chi phí nào như trong NĐ 32/2015.

Theo dự toán thì Bộ Xây dựng sẽ ban hành Thông tư mới để hướng dẫn; Thì Chi phí khác sẽ bao gồm chi phí Hạng mục chung và Hạng mục chung còn lại. Chi phí này được xác định theo Định mức tỷ lệ % hoặc Lập dự toán chi tiết.

Các phí phí trong dự toán theo Nghị định 10/2021/NĐ-CP

1) Chi phí xây dựng gồm chi phí trực tiếp về :

+ Chi phí Vật liệu.

+ Chi phí Nhân công.

+ Chi phí Máy và thiết bị thi công.

Chi phí trực tiếp được xác định theo khối lượng và đơn giá xây dựng chi tiết hoặc theo khối lượng và giá xây dựng tổng hợp của nhóm, loại công tác xây dựng, đơn vị kết cấu hoặc bộ phận công trình

2) Chi phí thiết bị gồm :

+ Chi phí mua sắm thiết bị được xác định theo khối lượng, số lượng, chủng loại thiết bị từ thiết kế; Danh mục thiết bị trong dự án được phê duyệt và giá mua thiết bị tương ứng

+ Chi phí quản lý mua sắm thiết bị của nhà thầu.

+ Chi phí mua bản quyền phần mềm sử dụng cho thiết bị công trình, thiết bị công nghệ của dự án (nếu có).

+ Chi phí đào tạo, chuyển giao công nghệ.

+ Chi phí gia công, chế tạo thiết bị phi tiêu chuẩn (nếu có).

+ Chi phí lắp đặt, thí nghiệm, hiệu chỉnh.

+ Chi phí chạy thử nghiệm thiết bị theo yêu cầu kỹ thuật và quy định trong hợp đồng.

+ Chi phí vận chuyển, bảo hiểm.

+ Thuế và các loại phí, chi phí khác có liên quan được xác định bằng dự toán hoặc căn cứ định mức chi phí do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành.

3) Chi phí quản lý dự án

Gồm các chi phí tổ chức quản lý từ giai đoạn chuẩn bị, thi công và kết thúc dự án. Được quy định chi tiết tại điều 30 của Nghị định 10

4) Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng

Gồm chi phí tư vấn khảo sát xây dựng, lập báo cáo nghiên cứu khả thi; Báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc báo cáo kinh tế – kỹ thuật; chi phí tư vấn giám sát và một số chi phí khác liên quan. Được quy định chi tiết tại điều 31 của Nghị định 10/2021/NĐ-CP

5) Chi phí khác

được xác định trên cơ sở định mức chi phí do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành hoặc bằng phương pháp dự toán

6) Chi phí dự phòng

Gồm chi phí dự phòng cho khối lượng công việc phát sinh và trượt giá trong thời gian thi công

+ Cho khối lượng công việc phát sinh được tính bằng Tỷ lệ % trên tổng các chi phí tại các mục ở trên.

+ Chi phí dự phòng cho yếu tố trượt giá được tính trên cơ sở : Độ dài thời gian xây dựng công trình theo kế hoạch thực hiện dự án và Chỉ số giá xây dựng phù hợp với loại công trình xây dựng có tính đến các khả năng biến động giá trong nước và quốc tế.

Điểm khác biệt giữa nghị định 10 và nghị định 68

Trên đây là những điểm khi so sánh nghị định 10 và nghị định 68 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Tuy chưa được áp dụng sau ngày 9/2/2021 trong quá trình quản lý chi phí

Chi tiết phương pháp xác định dự toán xây dựng của dự án, dự toán xây dựng công trình, các dự toán gói thầu xây dựng chúng ta cần phải chờ Thông tư hướng dẫn chi tiết của Bộ Xây dựng trong thời gian tới.

Những điểm mới trong Nghị định 68/2019/NĐ-CP của Chính phủ về Quản lý chi phí xây dựng XEM TẠI ĐÂY

Video chi tiết So sánh Nghị định 10 và Nghị định 68 xem Tại đây

Tags: