Nghị định 10/2021/NĐ-CP quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Nghị định 10/2021/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng ban hành ngày 09/02/2021 Thủ tướng Chính phủ đã ký . Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký và thay thế Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019.

Bấm vào đây để tải toàn bộ file gốc Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021

Nội dung Nghị định 10/2021/NĐ-CP quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Nghị định 10/2021/NĐ-CP gồm 46 điều quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng các dự án sử dụng vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công, dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư (gọi tắt là dự án PPP), gồm:

  • Sơ bộ tổng mức đầu tư xây dựng, tổng mức đầu tư xây dựng,
  • Dự toán xây dựng, giá gói thầu xây dựng,
  • Định mức xây dựng, giá xây dựng công trình,
  • Chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng;
  • Thanh toán và quyết toán hợp đồng xây dựng, thanh toán và quyết toán vốn đầu tư xây dựng;
  • Quyền và trách nhiệm của người quyết định đầu tư
  • Quyền và nghĩa vụ của chủ đầu tư, nhà thầu thi công xây dựng, nhà thầu tư vấn
  • Thông tư hướng dẫn Nghị định 10/2021/NĐ-CP

Đối tượng áp dụng của Nghị định 10 như sau:

Nghị định 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức; Cá nhân có liên quan đến quản lý chi phí đầu tư xây dựng các dự án sử dụng vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công, dự án PPP.

Các tổ chức, các nhân tham khảo các quy định tại Nghị định 10/2021/NĐ-CP của Chính phủ. Để quản lý chi phí đầu tư đối với các dự án ngoài quy định tại khoản 1 Điều này.

Một số điểm mới của Nghị định 10/2021/NĐ-CP quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Điều 26: Quản lý giá xây dựng công trình, suất vốn đầu tư xây dựng

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh công bố đơn giá xây dựng công trình của địa phương; phân cấp, ủy quyền cho Sở Xây dựng công bố các thông tin về giá xây dựng trên địa bàn theo quy định tại điểm a, b khoản này như sau:

a) Giá các loại vật liệu xây dựng, thiết bị công trình: công bố theo định kỳ hàng quý hoặc sớm hơn khi cần thiết;

b) Đơn giá nhân công xây dựng, giá ca máy và thiết bị thi công, giá thuê máy và thiết bị thi công xây dựng: công bố theo định kỳ hàng năm hoặc sớm hơn khi cần thiết.

Quy định chuyển tiếp Nghị định 10/2021/NĐ-CP quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Được quy định tại Điều 44 của Nghị định 10

Đối với các dự án đầu tư xây dựng đã trình thẩm định trước ngày 01 tháng 01 năm 2021 theo quy định của Luật xây dựng năm 2014 nhưng chưa có thông báo kết quả thẩm định tổng mức đầu tư xây dựng trước này nghị định có hiệu lực. Việc thẩm định được tiếp tục thực hiện theo quy định của Luật Xây dựng năm 2014 và các văn bản hướng dẫn

Đối với các dự án đầu tư đã thông báo kết quả thẩm định tổng mức đầu tư xây dựng; Nhưng chưa phê duyệt trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành không phải thẩm định lại; Các hoạt động quản lý chi phí đầu tư xây dựng tiếp theo Quy định của NGhị định 10/2021

Đối với dự án được phê duyệt trước ngày Nghị định 10 có hiệu lực chưa thực hiện; các hoạt động quản lý chi phí đầu tư xây dựng thực hiện theo Nghị định này

Chi tiết nghị định 10 của Chính phủ ban hành năm 2021 Xem tại đây

Nghị định 10/2021/NĐ-CP quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Như vậy Nghị định 10/2021/NĐ-CP có điểm với về việc phân cấp để các sở Xây dựng công bố đơn giá xây dựng công trình thay vì ban hành đơn giá xây dựng công trình như Nghị định 68/2019/NĐ-CP

Về đơn giá nhân công xây dựng, giá ca máy và thiết bị thi công theo Nghị định 68/2019/NĐ-CP trước đây ban hành theo quý.

Thì đến Nghị định 10/2021/NĐ-CP có điểm mới là công bố theo định kỳ hàng năm hoặc sớm hơn khi cần thiết.

Xem nhiều hơn tại kênh Youtube: Duy Dự Toán 

Số điện thoại tư vấn hỗ trợ Mr Duy 0965635638

Tags: