Chi phí tư vấn quản lý dự án đã bao gồm thuế GTGT

Chi phí tư vấn quản lý dự án đã bao gồm thuế GTGT khi xác định Tổng mức đầu tư dự án xây dựng công trình. Căn cứ theo Thông tư 12/2021/TT-BXD của Bộ Xây dựng ngày 26/12/2021

Hỏi: (Thịnh Đức Hùng – hungktht2022@gmail.com)

Trong quá trình áp dụng thông tư của Bộ Xây dựng về tính chi phí chi phí quản lý dự án theo Thông tư số 16/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 và Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 chúng tôi thấy các cơ quan thẩm định có 2 quan điểm cách tính khác nhau để thẩm định dự toán khi dự án có thuê tư vấn để quản lý dự án.

Cách tính chi phí tư vấn quản lý dự án đã bao gồm thuế GTGT chưa ?

1. Khi áp dụng Thông tư số 16/2019/TT-BXD có 2 kết quả thẩm định cách tính chi phí quản lý dự án (QLDA) như sau:

– Quan điểm 1: Do Thông tư số 16/2019/TT-BXD nêu “Trường hợp thuê tư vấn QLDA, chi phí thuê tư vấn QLDA xác định bằng dự toán trên cơ sở nội dung, khối lượng công việc quản lý dự án được thỏa thuận trong hợp đồng QLDA giữa chủ đầu tư với nhà thầu tư vấn QLDA. Chi phí thuê tư vấn QLDA (đã bao gồm thuế GTGT) cộng với chi phí QLDA của chủ đầu tư không vượt chi phí QLDA xác định theo hướng dẫn tại Thông tư số 16/2019/TT-BXD”.

Do vậy tính chi phí QLDA:

Chi phí QLDA = Định mức tỷ lệ phần trăm (%) x Chi phí xây dựng và chi phí thiết bị (chưa có thuế GTGT).

Giá trị chi phí QLDA theo cách tính này đã bao gồm thuế GTGT.

– Quan điểm 2: Thông tư số 16/2019/TT-BXD chỉ hướng dẫn cách tính chi phí QLDA trước thuế, do vậy tính chi phí QLDA đầy đủ là:

Chi phí QLDA = Định mức tỷ lệ phần trăm (%) x Chi phí xây dựng và chi phí thiết bị (chưa có thuế GTGT) + Thuế GTGT nữa.

2. Khi áp dụng Thông tư số 12/2021/TT-BXD có 2 kết quả thẩm định cách tính chi phí QLDA như sau:

– Quan điểm 1: Chi phí QLDA = Định mức tỷ lệ phần trăm (%) x Chi phí xây dựng và chi phí thiết bị (chưa có thuế GTGT).

Giá trị chi phí QLDA theo cách tính này đã bao gồm thuế GTGT.

– Quan điểm 2: Thông tư số 12/2021/TT-BXD chỉ hướng dẫn cách tính chi phí QLDA trước thuế, do vậy tính chi phí QLDA:

Chi phí QLDA = Định mức tỷ lệ phần trăm (%) x Chi phí xây dựng và chi phí thiết bị (chưa có thuế GTGT) + Thuế GTGT nữa.

Kính mong Chính phủ hướng dẫn cách tính đúng chi phí QLDA (bao gồm thuế GTGT) theo Thông tư số 16/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 và Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng khi dự án có thuê tư vấn để QLDA thì là quan điểm 1 hay quan điểm 2?

Trả lời: Chi phí tư vấn quản lý dự án đã tính thuế GTGT

1. Việc áp dụng quy định pháp luật về xây dựng tương ứng với thời điểm thực hiện dự án đầu tư xây dựng.

Hiện nay, việc quản lý và xác định chi phí quản lý dự án đầu tư xây dựng thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 5 và Điều 30 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về ban hành định mức xây dựng (thay thế Thông tư số 16/2019/TT-BXD ).

Theo đó, chi phí quản lý dự án là chi phí cần thiết để tổ chức thực hiện các công việc quản lý dự án từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư, thực hiện dự án và kết thúc xây dựng đưa công trình của dự án vào khai thác sử dụng và là chi phí tối đa để quản lý dự án phù hợp với thời gian, phạm vi công việc đã được phê duyệt của dự án.

Trường hợp thuê tư vấn quản lý dự án, chi phí thuê tư vấn quản lý dự án xác định bằng dự toán trên cơ sở nội dung, khối lượng công việc quản lý dự án được thỏa thuận trong hợp đồng quản lý dự án giữa chủ đầu tư với nhà thầu tư vấn quản lý dự án. Chi phí thuê tư vấn quản lý dự án (đã bao gồm thuế giá trị gia tăng) cộng với chi phí quản lý dự án của chủ đầu tư không vượt chi phí quản lý dự án xác định theo quy định tại Thông tư số 12/2021/TT-BXD?

2. Việc quản lý, sử dụng chi phí quản lý dự án thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Nguồn: Cục Kinh tế xây dựng

Xem thêm các bài viết liên quan Nhà thầu có thể tham gia nhiều gói thầu cùng lúc

Trường hợp chỉ định thầu năm 2024 XEM TẠI ĐÂY

09 hình thức lựa chọn nhà thầu theo Luật Đấu thầu 2023 Xem Tại đây

Trên đây là các mục liên quan Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu năm 2024. Các bạn có thể tham khảo thêm các bài viết khác dưới đây

Xem thêm các bài viết liên quan So Sánh Luật đấu thầu năm 2023 và 2013 XEM TẠI ĐÂY

Mua phần mềm dự toán Eta bản quyền hệ Mr Duy 0965635638

Tổng hợp đơn giá nhân công ca máy năm 2023 XEM TẠI ĐÂY

Tổng hợp đơn giá nhân công năm 2024 của 63 tỉnh thành phố XEM TẠI ĐÂY

Tổng hợp bảng tính giá ca máy của 63 Tỉnh thành phố XEM TẠI ĐÂY

Tham khảo thêm thông tin chi tiết khóa học dự toán xây dựng tại: 
+ Tel: 0965 635 638
+ Yotube: DUY DỰ TOÁN
+ Email: duydangduc93@gmail.com

Tags: