Quyết toán chi phí dự phòng khối lượng phát sinh của hợp đồng trọn gói

Quyết toán chi phí dự phòng khối lượng phát sinh của hợp đồng trọn gói. Có được tính hay phải tách ra tính chi phí riêng theo Luật đấu thầu

Câu hỏi Quyết toán chi phí dự phòng khối lượng phát sinh của hợp đồng trọn gói

1. Trong hợp đồng trọn gói giá gói thầu được tính cả dự phòng cho yếu tố phát sinh khối lượng và trượt giá, trong quá trình thi công có khối lượng phát sinh như: trong thiết kế và hợp đồng có 100m kè mái, nay phát sinh kéo dài thêm 50m kè mái vẫn nằm trong đoạn tuyến.

Vậy xin hỏi, trường hợp này Chủ đầu tư có được thanh toán thêm khối lượng; Và giá trị cho nhà thầu ngoài giá trị trong hợp đồng hay không?

2. Trong hợp đồng trọn gói giá gói thầu được tính cả dự phòng cho yếu tố phát sinh khối lượng và trượt giá, trong quá trình thi công không có khối lượng phát sinh. Như vậy thì nhà thầu có được thanh toán bằng giá trị trúng thầu trong hợp đồng trọn gói không (bao gồm cả chi phí dự phòng cho khối lượng và trượt giá).

Quyết toán chi phí dự phòng khối lượng phát sinh

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Theo quy định tại điểm a, điểm đ khoản 1 Điều 62 Luật đấu thầu, hợp đồng trọn gói là hợp đồng có giá cố định trong suốt thời gian thực hiện đối với toàn bộ nội dung công việc trong hợp đồng. Việc thanh toán đối với hợp đồng trọn gói được thực hiện nhiều lần trong quá trình thực hiện hoặc thanh toán một lần khi hoàn thành hợp đồng. Tổng số tiền mà nhà thầu được thanh toán cho đến khi hoàn thành các nghĩa vụ theo hợp đồng bằng đúng giá ghi trong hợp đồng.

Theo đó, việc thanh toán hợp đồng trọn gói thực hiện theo quy định nêu trên, phạm vi hợp đồng trọn gói bao gồm các hạng mục công việc theo thiết kế được duyệt. Trường hợp hạng mục công việc phát sinh vẫn nằm trong thiết kế được duyệt thì không được thanh toán cho khối lượng công việc phát sinh; trường hợp hạng mục công việc phát sinh nằm ngoài thiết kế được duyệt thì tiến hành điều chỉnh thiết kế theo quy định của pháp luật về xây dựng để làm căn cứ bổ sung hợp đồng./.

Một số bài viết có liên quan dự toán xây dựng công trình có thể bạn quan tâm

Hệ thống 66 văn bản pháp luật xây dựng thời điểm năm 2021  Xem tại đây

Điểm mới Nghị định 10/2021/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng  Xem tại đây

Thẩm quyền thẩm định phê duyệt thiết kế sau thiết kế cơ sở Xem Tại đây

Gia hạn thời gian thi công có phải điều chỉnh kế hoạch chọn nhà thầu Xem Tại đây

Tags: