Thông tư số 09/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng

Thông tư số 09/2019/TT-BXD 26/12/2019 của Bộ Xây Dựng hướng dẫn Nghị định 68/2019/NĐ-CP của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Thay thế thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng

Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019

Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng căn cứ cơ sở sau:

– Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014

– Nghị định số 81/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng

– Nghị định 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Điểm mới của Thông tư số 09/2019/TT-BXD

Hướng dẫn chi phí quản lý đầu tư xây dựng thay đổi các khoản mục chi phí :

Mẫu biểu mới của bảng tổng hợp kinh phí hạng mục gồm các chi phí

I. Chi phí trực tiếp gồm:

– Chi phí vật liệu

– Chi phí nhân công

– Chi phí máy thi công

II. Chi phí gián tiếp gồm:

– Chi phí chung

– Chi phí lán trại nhà tạm

– Chi phí một số công tác không xác định được khối lượng từ thiết kế

– Chi phí gián tiếp khác

III. Thu nhập chịu thuế tính trước

IV. Thuế giá trị gia tăng

Thông tư số 09/2019/TT-BXD

Các phí phí trong Thông tư 09/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng

Phương pháp xác định sơ bộ tổng mức đầu tư

Căn cứ thông tin từ phương án thiết kế sơ bộ của dự án về quy mô, công suất hoặc năng lực phục vụ, sơ bộ tổng mức đầu tư được xác định theo các chi phí:

a, Chi phí bồi thường hỗ trợ và tái định cư

a) Chi phí xây dựng gồm chi phí trực tiếp về :

b) Chi phí thiết bị gồm :

c) Chi phí quản lý dự án

d) Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng

e) Chi phí khác

f) Chi phí dự phòng

Xem thêm so sánh Nghị định 32/2015 với Nghị định 68/2019 của Chính phủ Xem tại đây

Hiệu lực của Thông tư 09/TT-BXD năm 2019

Thông tư 09/2019/TT-BXD có hiệu lực kể từ ngày 15/02/2020 và thay thế Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình

Xem thêm Nghị định 68/2019/NĐ-CP của Chính phủ Xem Tại đây

Link tải Thông tư số 09/TT-BXD của Bộ Xây Dựng TẠI ĐÂY

Video hướng dẫn chi tiết Thông tư 09 của Bộ Xây Dựng Xem Tại đây

Thông tư 09 của Bộ Xây dựng

 

Tags: