Thẩm quyền thẩm định phê duyệt dự toán chuẩn bị đầu tư

Thẩm quyền thẩm định phê duyệt dự toán chuẩn bị đầu tư (chuẩn bị dự án) thực hiện theo Luật Đầu tư công hay Nghị định 10/2021?

Hỏi: Hướng dẫn thẩm định dự toán chuẩn bị đầu tư
Người hỏi Hoàng Đức Linh – Vĩnh Phúc

Chi tiết câu hỏi :
Tại Khoản 5 Điều 40 Luật Đầu tư công quy định: “Trình tự lập, thẩm định, phê duyệt dự toán nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư và nhiệm vụ quy hoạch được quy định như sau:

Trình tự lập, thẩm định, phê duyệt dự toán nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư

(a) Căn cứ nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư và nhiệm vụ quy hoạch được cấp có thẩm quyền quyết định, cơ quan, tổ chức được giao nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư và nhiệm vụ quy hoạch lập dự toán nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư, nhiệm vụ quy hoạch trình người đứng đầu Bộ, cơ quan trung ương, Chủ tịch UBND các cấp quyết định;

(b) Người đứng đầu Bộ, cơ quan trung ương, Chủ tịch UBND các cấp thành lập Hội đồng thẩm định hoặc giao cơ quan chuyên môn quản lý đầu tư công tổ chức thẩm định dự toán nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư, nhiệm vụ quy hoạch;

(c) Hội đồng thẩm định hoặc cơ quan chuyên môn quản lý đầu tư công thẩm định các nội dung dự toán theo quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, định mức kinh phí nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư, nhiệm vụ quy hoạch;

(d) Căn cứ ý kiến thẩm định, chủ đầu tư hoàn chỉnh dự toán nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư, nhiệm vụ quy hoạch để người đứng đầu Bộ, cơ quan trung ương, Chủ tịch UBND các cấp phê duyệt dự toán”.

Căn cứ các quy định nêu dưới đây tôi xin hỏi, cơ quan thẩm định dự toán chuẩn bị đầu tư đối với dự án có cấu phần xây dựng thực hiện theo quy định tại Điểm b Khoản 5 Điều 40 của Luật Đầu tư công hay thực hiện theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 10 của Nghị định số 10/2021/NĐ-CP?

Thẩm quyền thẩm định phê duyệt dự toán chuẩn bị đầu tư

Thẩm quyền thẩm định phê duyệt dự toán chuẩn bị đầu tư

Thẩm quyền thẩm định phê duyệt dự toán chuẩn bị đầu tư Nghị định 10/2021

Tại Điều 10 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP quy định: “Thẩm định, phê duyệt chi phí chuẩn bị dự án:

(1) Chi phí chuẩn bị dự án gồm chi phí để thực hiện các công việc: Khảo sát xây dựng; lập, thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đầu tư xây dựng, chấp thuận chủ trương đầu tư (nếu có); lập, thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng, báo cáo kinh tế – kỹ thuật đầu tư xây dựng và các công việc cần thiết khác liên quan đến chuẩn bị dự án.

(2) Cơ quan, tổ chức được giao nhiệm vụ chuẩn bị dự án hoặc chủ đầu tư (trong trường hợp đã xác định được chủ đầu tư) tổ chức lập, thẩm định và phê duyệt dự toán chi phí chuẩn bị dự án quy định tại Khoản 1 Điều này, trừ các trường hợp quy định tại Khoản 3, 4 Điều này.

(3) Đối với dự án quan trọng quốc gia sử dụng vốn đầu tư công, việc lập, thẩm định và phê duyệt dự toán chi phí chuẩn bị dự án quy định tại Khoản 1 Điều này thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư công.

(4) Đối với dự toán chi phí thuê tư vấn nước ngoài thực hiện công việc nêu tại Khoản 1 Điều này thì thẩm quyền thẩm định, phê duyệt dự toán thực hiện theo quy định tại Khoản 4 Điều 32 Nghị định này.

(5) Dự toán chi phí chuẩn bị dự án quy định tại Khoản 1 Điều này; Sau khi được phê duyệt được cập nhật vào tổng mức đầu tư xây dựng”.

Trả lời :

Thẩm quyền thẩm định phê duyệt dự toán chuẩn bị đầu tư năm 2021

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Khoản 3 Điều 40 Luật Đầu tư công quy định, trình tự lập, thẩm định, quyết định đầu tư dự án có cấu phần xây dựng thực hiện theo quy định của pháp luật về xây dựng và quy định khác của pháp luật có liên quan, trừ dự án quan trọng quốc gia.

Do đó, đối với dự án có cấu phần xây dựng (trừ dự án quan trọng quốc gia sử dụng vốn đầu tư công) và pháp luật về quản lý chi phí đầu tư xây dựng áp dụng cho dự án là Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 9/2/2021 của Chính phủ thì thẩm quyền thẩm định, phê duyệt dự toán chi phí các công việc chuẩn bị dự án được thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 10 Nghị định này.

Nguồn: chinhphu.vn

Xem thêm: Thẩm định theo Luật xây dựng số 62/2020/QH14  Xem Tại đây

Thông tư hướng dẫn Nghị định 10/2021/NĐ-CP của Chính phủ xem tại đây

 

Tags: