So sánh Thông tư 13/2021/TT-BXD và Thông tư 15/2019/TT-BXD

So sánh định mức Thông tư 13/2021/TT-BXD và Thông tư 15/2019/TT-BXD của Bộ xây dựng. Những điểm mới sửa đổi thay thế hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng

So sánh điểm mới Thông tư 13/2021/TT-BXD và Thông tư 15/2019/TT-BXD

Thông tư 13/2021/TT-BXD Hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình

ban hành thay thế cho các Thông tư gồm có

  1. Thông tư 09/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng
  2. Thông tư 15/2019/TT-BXD của Bộ xây dựng ngày 26/12/2019; Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng
  3. phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 02/2020/TT-BXD ngày 20/7/2020 của Bộ Xây dựng

Như các bạn thấy Thông tư 12/2021/TT-BXD của bộ xây dựng ban hành mới gộp định mức 10/2019/TT-BXD và Thông tư 02/2020/TT-BXD và Thông tư 16/2019/TT-BXD ban hành vào chung trong thông tư mới này

Điểm mới THông tư 13/2021/tt-bxd và Thông tư 15/2019/tt-bxd

Nhân công xây dựng theo Thông tư 15/2019/TT-BXD của Bộ xây dựng gồm có 11 nhóm

Nhân công xây dựng theo Thông tư 13/2021/TT-BXD của Bộ xây dựng gồm có 4 nhóm

a, Đơn giá nhân công của nhóm I : giữ nguyên theo nhóm I đã công bố theo thông tư 15/2019/tt-bxd

b, Đơn giá nhân công của Nhóm II: xác định bằng bình quân số học của nhân công nhóm 2,3,4,5 và nhóm 11

c, Đơn giá nhân công của Nhóm III: xác định bằng đơn giá nhân công nhóm 6 đã công bố

d, Đơn giá nhân công của Nhóm IV: xác định bằng bình quân số học của nhân công nhóm 7, 8, 9 và nhóm 10

Tải file excel định mức THông tư 12/2021/TT-BXD Bộ xây dựng

Thông tư 12/2021/TT-BXD ban hành định mức xây dựng ngày 31/8/2021 của Bộ xây dựng. Bộ định mức gồm có Phần Xây dựng, Lắp đặt, khảo sát, sữa chữa, thí nghiệm vật liệu. Hướng dẫn Nghị định 10/2021/NĐ-CP của Chính phủ ngày 9/2/2021 về quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng

Tải file Thông tư 12/2021/TT-BXD của Bộ Xây dựng thongtu_12_2021_BXD_Duy_Du_Toan

Thông tư 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ xây dựng Xem Tại đây

Xem thêm video hướng dẫn Thông tư 13/2021/tt-bxd và Thông tư 15/2019/TT-BXD tại đây

Tags: