Thông tư 13/2021/TT-BXD Bộ xây dựng

Thông tư 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ xây dựng. Hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình. Hướng dẫn Nghị định 10/2021/NĐ-CP của Chính phủ ngày 9/2/2021 về quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng

Thông tư 13/2021/TT-BXD Bộ xây dựng

Luật Xây dựng số 50/QH13 ngày 18/6/2014

Luật Xây dựng sửa đổi bổ sung 62/QH14 ngày 17/6/2020

Nghị định số 81/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Bộ Xây dựng

Nghị định số 10/2021/NĐ-CP của Chính phủ ngày 9/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Tải File Thông tư 13/2021/TT-BXD Bộ Xây dựng

Điều 1: Ban hành kèm theo Thông tư 13/TT-BXD của Bộ Xây dựng gồm các phương pháp

1, Phương pháp xác định suất vốn đầu tư xây dựng tại Phụ lục I

2, Phương pháp xác định chỉ số giá xây dựng tại Phụ lục II

3, Phương pháp xác định dự toán mới, điều chỉnh định mức dự toán và rà soát, cập nhật hệ thống định mức tại Phụ lục III

4, Phương pháp xác định đơn giá nhân công xây dựng tại Phụ lục IV

5, Phương pháp xác định giá ca máy và thiết bị thi công tại Phụ lục V

6, Phương pháp đo bóc khối lượng công trình tại Phụ lục VI

Thông tư 13/2021/TT-BXD Bộ xây dựng

Hiệu lực Thông tư 13/2021/TT-BXD của Bộ Xây dựng có hiệu lực ngày 15/10/2021

Thông tư 12/2021/TT-BXD của Bộ xây dựng Định mức xây dựng

Thông tư 12/2021/TT-BXD của Bộ Xây dựng thay thế cho các thông tư gồm có

  1. Thông tư 10/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng  ban hành định mức xây dựng
  2. Thông tư 16/2019/TT-BXD của Bộ xây dựng ngày 26/12/2019; Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng
  3. phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 02/2020/TT-BXD ngày 20/7/2020 của Bộ Xây dựng

Điều 4: Các tổ chức cá nhân có liên quan đến xác định và quản lý chi phí của dự án đầu tư xây dựng theo Nghị định 10/2021/NĐ-CP của Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành thông tư này

Cập nhật trên Phần mềm dự toán Eta 2021 liên hệ Mr Duy 0965365638

Điểm mới Thông tư 10/2021/TT-BXD ngày 25/8/2021 của Bộ xây dựng Xem Tại đây

Video hướng dẫn chi tiết xem tại đây

Tags: