Thông tư 12/2021/TT-BXD ban hành định mức xây dựng

Thông tư 12/2021/TT-BXD ban hành định mức xây dựng ngày 31/8/2021 của Bộ xây dựng. Bộ định mức gồm có Phần Xây dựng, Lắp đặt, khảo sát, sữa chữa, thí nghiệm vật liệu. Hướng dẫn Nghị định 10/2021/NĐ-CP của Chính phủ ngày 9/2/2021 về quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng

Tải file Thông tư 12/2021/TT-BXD của Bộ Xây dựng thongtu_12_2021_BXD_Duy_Du_Toan

Cơ sở ban hành định mức xây dựng Thông tư 12/2021/TT-BXD

Luật Xây dựng số 50/QH13 ngày 18/6/2014

Luật Xây dựng sửa đổi bổ sung 62/QH14 ngày 17/6/2020

Nghị định số 81/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Bộ Xây dựng

Nghị định số 10/2021/NĐ-CP của Chính phủ ngày 9/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng

File Thông tư 12/2021/TT-BXD ban hành định mức xây dựng

Điều 1: Ban hành kèm theo Thông tư 12/TT-BXD của Bộ Xây dựng gồm các định mức

1, Định mức dự toán khảo sát xây dựng công trình tại Phụ lục I

2, Định mức dự toán xây dựng công trình tại Phụ lục II

3, Định mức dự toán lắp đặt hệ thống kỹ thuật của công trình tại Phụ lục II

4, Định mức dự toán lắp đặt máy và thiết bị công nghệ tại Phụ lục IV

5, Định mức dự toán thí nghiệm chuyên ngành xây dựng tại Phụ lục V

6, Định mức dự toán sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng tại Phụ lục VI

7, Định mức sử dụng vật liệu công trình tại Phụ lục VII

8, Định mức quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng tại Phụ lục VIII

Thông tư 12/2021/TT-BXD ban hành định mức xây dựng

Thông tư 12/2021/TT-BXD ban hành định mức xây dựng

Hiệu lực Thông tư 12/2021/TT-BXD Bộ Xây dựng

Thông tư 12/2021/TT-BXD của Bộ Xây dựng có hiệu lực ngày 15/10/2021

Thông tư 12/2021/TT-BXD của Bộ Xây dựng thay thế cho các thông tư gồm có

  1. Thông tư 10/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng  ban hành định mức xây dựng
  2. Thông tư 16/2019/TT-BXD của Bộ xây dựng ngày 26/12/2019; Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng
  3. phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 02/2020/TT-BXD ngày 20/7/2020 của Bộ Xây dựng

Điều 4: Các tổ chức cá nhân có liên quan đến xác định và quản lý chi phí của dự án đầu tư xây dựng theo Nghị định 10/2021/NĐ-CP của Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành thông tư này

Cập nhật trên Phần mềm dự toán Eta 2021 liên hệ Mr Duy 0965365638

Điểm mới Thông tư 10/2021/TT-BXD ngày 25/8/2021 của Bộ xây dựng Xem Tại đây

Video hướng dẫn chi tiết xem tại đây

https://youtu.be/SPWs-U7d0ZI

Tags: