Điểm mới Thông tư 10/2021/TT-BXD

Điểm mới Thông tư 10/2021/TT-BXD ngày 25/8/2021 của Bộ xây dựng. Hướng dẫn một số điều và thi hành Nghị định 06/2021/NĐ-CP và Nghị định 44/2016/NĐ-CP của Chính phủ quản lý thi công xây dựng

Căn cứ xây dựng Thông tư 10/2021/TT-BXD Bộ Xây dựng

Căn cứ xây dựng Thông tư 10/2021/TT-BXD của Bộ xây dựng ngày 25/8/2021

– Luật xây dựng 50 năm 2014 và Luật 62 sửa đổi bổ sung năm 2021

– Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng

– Nghị định 15/2021/NĐ-CP ngày 3/3/2021 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng

– Nghị định 69/2021/NĐ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ về cải tạo xây dựng lại nhà chung cư

thông tư 10/2021/TT-BXD hướng dẫn Nghị định 06/2021/NĐ-CP

thông tư 10/2021/TT-BXD hướng dẫn Nghị định 06/2021/NĐ-CP

Điểm mới Thông tư 10/2021/TT-BXD hướng dẫn Nghị định 06/2021/NĐ-CP

Theo đó, Thông tư này hướng dẫn 03 loại chi phí của trình xây dựng như sau:

Chi phí đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động

Chi phí đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động trong thi công xây dựng công trình bao gồm:

– Chi phí lập và thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn;

– Chi phí huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động; chi phí thực hiện kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối với máy, thiết bị; chi phí thông tin, tuyên truyền về an toàn, vệ sinh lao động;

– Chi phí trang cấp dụng cụ, phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động;

– Chi phí cho công tác phòng, chống cháy, nổ;

– Chi phí phòng, chống yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại và cải thiện điều kiện lao động; chi phí tổ chức đánh giá nguy cơ rủi ro về an toàn lao động.

Điểm mới Thông tư 10/2021/TT-BXD Chi phí kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng

Chi phí thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu trong quá trình thi công và khi hoàn thành thi công xây dựng theo quy định tại khoản 8 Điều 24 Nghị định 06/2021/NĐ-CP bao gồm:

– Chi phí kiểm tra của cơ quan chuyên môn về xây dựng, bao gồm công tác phí theo quy định và chi phí khác phục vụ cho công tác kiểm tra;

– Chi phí thuê cá nhân (chuyên gia) do cơ quan chuyên môn về xây dựng mời, bao gồm chi phí đi lại, chi phí thuê phòng nghỉ tại nơi đến công tác và tiền công chuyên gia;

– Chi phí thuê tổ chức tham gia thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng. (1)

Chi phí kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng là một thành phần chi phí thuộc khoản mục chi phí khác và được tính trong tổng mức đầu tư xây dựng.

Dự toán chi phí được lập căn cứ vào đặc điểm, tính chất của công trình; địa điểm xây dựng công trình; thời gian, số lượng cán bộ, chuyên gia (nếu có) tham gia kiểm tra công tác nghiệm thu và khối lượng công việc phải thực hiện. Đối với công trình sử dụng vốn đầu tư công hoặc vốn nhà nước ngoài đầu tư công, chi phí quy định tại (1) không vượt quá 20% chi phí tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình. Việc lập, thẩm định, phê duyệt dự toán chi phí kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng thực hiện theo quy định tại khoản 8 Điều 24 Nghị định 06/2021/NĐ-CP.

Điểm mới Thông tư 10/2021/TT-BXD Chi phí đánh giá an toàn công trình

Chi phí đánh giá an toàn công trình là một thành phần thuộc chi phí tư vấn phục vụ bảo trì công trình xây dựng, bao gồm:

– Chi phí thực hiện khảo sát, lập hồ sơ hiện trạng công trình (nếu có).

– Chi phí thực hiện đánh giá an toàn công trình.

– Chi phí thuê tổ chức thẩm tra đề cương đánh giá an toàn công trình, chi phí thuê tổ chức tư vấn giám sát thực hiện công tác đánh giá an toàn công trình (nếu có).

– Các chi phí khác có liên quan.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 15/10/2021.

Mua phần mềm dự toán Eta liên hệ Mr Duy 0965635638

Video Thông tư 10/2021/TT-BXD hướng dẫn Nghị định 06/2021/NĐ-CP  chi tiết XEM TẠI ĐÂY

 

Tags: