ĐIỂM MỚI LUẬT XÂY DỰNG SỐ 62/2020/QH14

Điểm mới Luật xây dựng số 62/2020/QH14 so sánh Luật xây dựng số 50/2014/QH13 của Quốc hội. Những thay thế sửa đổi bổ sung các anh chị cần lưu ý trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng

NHỮNG ĐIỂM MỚI LUẬT XÂY DỰNG SỐ 62/2020/QH14

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 (sau đây viết tắt là LXD 2020) đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020. So với Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 (sau đây viết tắt là LXD 2014) thì LXD 2020 đã có nhiều điểm sửa đổi, Ban Biên tập giới thiệu một số nội dung sửa đổi đáng lưu ý, gồm:

Điểm mới Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 thay thế Luật Xây dựng 50/2014/QH13

1. Loại công trình xây dựng: theo LXD 2020 thì “xác định theo tính chất kết cấu và công năng sử dụng công trình”, thay cho “xác định theo công năng sử dụng gồm công trình dân dụng, công trình công nghiệp, công trình giao thông, công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn, công trình hạ tầng kỹ thuật và công trình quốc phòng, an ninh” quy định tại LXD 2014.

2. Quy hoạch xây dựng: LXD 2014 quy định gồm 4 loại (vùng, đô thị, khu chức năng đặc thù, nông thôn). LXD 2020 quy định gồm 5 loại (vùng liên huyện, vùng huyện, khu chức năng, đô thị, nông thôn).

3. Phân loại dự án đầu tư xây dựng: LXD 2014 quy định “phân loại theo quy mô; Tính chất, loại công trình xây dựng và nguồn vốn sử dụng”. LXD 2020 quy định “phân loại theo quy mô, mức độ quan trọng; công năng phục vụ, tính chất chuyên ngành của công trình và mục đích quản lý; nguồn vốn sử dụng và hình thức đầu tư”.

Điểm mới Luật Xây dựng số 62/2020/QH14

Điểm mới Luật Xây dựng số 62/2020/QH14

Điểm mới Luật xây dựng số 62/2020/QH14 Bổ sung Luật Xây dựng 50/2014/QH13

4. Cơ quan chuyên môn về xây dựng: ngoài quy định như LXD 2014 “cơ quan được giao quản lý xây dựng thuộc Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, UBND cấp tỉnh; cơ quan được giao quản lý xây dựng thuộc UBND cấp huyện”, nay LXD 2020 bổ sung thêm “Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế”.

5. Khu chức năng: LXD 2020 xác định “bao gồm khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao; khu du lịch; khu nghiên cứu, đào tạo; khu thể dục thể thao”, so với LXD 2014 đã loại bỏ bớt “khu sinh thái; khu bảo tồn, khu di tích lịch sử – văn hóa; cảng hàng không, cảng biển; khu vực đầu mối hạ tầng kỹ thuật; khu chức năng đặc thù khác”.

6. Trách nhiệm mua bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng: LXD 2014 quy định “Nhà thầu thi công xây dựng mua bảo hiểm đối với người lao động thi công trên công trường”, LXD 2020 bổ sung thêm “Nhà thầu thi công xây dựng mua bảo hiểm cho người lao động thi công trên công trường và bảo hiểm trách nhiệm dân sự đối với bên thứ ba”.

7. Điều kiện cấp GPXD đối với nhà ở riêng lẻ: LXD 2020 bổ sung thêm điều kiện cấp GPXD đối với nhà ở riêng lẻ so với LXD 2014 là “phù hợp với quy chế quản lý kiến trúc được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành”.

8. Điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng: LXD 2020 bổ sung thêm so với LXD 2014 trường hợp điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng “Khi điều chỉnh chủ trương đầu tư dẫn đến phải điều chỉnh dự án”.

9. Giấy phép xây dựng (GPXD): LXD 2020 bổ sung thêm so với LXD 2014“GPXD có thời hạn”. Vậy có 4 loại GPXD (mới; sửa chữa, cải tạo; di dời công trình; có thời hạn).

Điểm mới Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 sửa đổi Luật Xây dựng 50/2014/QH13

11. Hồ sơ đề nghị cấp GPXD đối với công trình quảng cáo; Luật Xây dựng năm 2020 quy định “được thực hiện theo quy định của pháp luật về quảng cáo”.

12. Thời hạn cấp GPXD: LXD 2020 quy định “cấp giấy phép trong thời gian 20 ngày đối với trường hợp cấp GPXD công trình, bao gồm cả GPXD có thời hạn, GPXD điều chỉnh, giấy phép di dời”, giảm 10 ngày so với LXD 2014.

13. Phân cấp cấp GPXD: LXD 2020 quy định “UBND cấp tỉnh phân cấp, ủy quyền cho Sở Xây dựng, Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế, UBND cấp huyện cấp GPXD thuộc chức năng và phạm vi quản lý của cơ quan này”. Như vậy, LXD 2014 quy định UBND cấp tỉnh “được phân cấp” thì tại LXD 2020 đã quy định UBND cấp tỉnh “phân cấp”.

14. Thông báo ngày khởi công xây dựng: LXD 2014 quy định “Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép xây dựng có nghĩa vụ thông báo ngày khởi công xây dựng bằng văn bản cho UBND cấp xã nơi xây dựng công trình trong thời hạn 07 ngày làm việc trước khi khởi công xây dựng công trình”. Tại LXD 2020 quy định lại là “Chủ đầu tư gửi thông báo về ngày khởi công xây dựng đến cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng tại địa phương trước thời điểm khởi công xây dựng công trình ít nhất là 03 ngày làm việc”.

15. Loại bỏ khái nghiệm nhà ở riêng lẻ

16. Lập, thẩm định dự án và quyết định đầu tư xây dựng sử dụng vốn đầu tư công:

Luật xây dựng năm 2020 quy định rõ “đối với dự án sử dụng vốn đầu tư công; Thẩm quyền quyết định đầu tư được thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư công”.

Xem thêm một số bài viết liên quan điểm mới luật xây dựng 62/2020/QH14

Tổng hợp Nghị định thông tư về xây dựng năm 2021 Xem Tại đây

So sánh thông tư 06/2021/TT-BXD thay thế thông tư 03/2016/TT-BXD Xem Tại đây

Thông tư 06/2021/TT-BXD Bộ xây dựng ban hành ngày 30/6/2021; Quy định về phân cấp công trình xây dựng

Video so sánh điểm mới của Luật Xây dựng năm 2020 và luật xây dựng 2014 Xem Tại đây

Tags: