So sánh thông tư 06/2021/TT-BXD thay thế thông tư 03/2016/TT-BXD

So sánh thông tư 06/2021/TT-BXD thay thế thông tư 03/2016/TT-BXD và Thông tư 07/2019 Bộ xây dựng. Ban hành ngày 30/6/2021 về Quy định phân cấp công trình xây dựng; và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng

So sánh điểm mới thông tư 06/2021/TT-BXD thay thế thông tư 03/2016/TT-BXD

1, Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

Thông tư 06/2021/TT-BXDThông tư 03 và Thông tư 07
Phạm vi điều chỉnhÁp dụng cấp công trình xây dựng trong quản lý các hoạt động xây dựng theo quy định tại khoản 4 Điều 5 Luật Xây dựng 2014 đã được sửa đổi bổ sung tại khoản 3 Điều 1 Luật xây dựng năm 2020 và khoản 2 Điều 3 Nghị định 06/2021/NĐ-CP của Chỉnh phủÁp dụng cấp công trình xây dựng trong quản lý các hoạt động xây dựng theo quy định tại khoản 3 Điều 8 Nghị định 46/2015/NĐ-CP của Chỉnh phủ
Đối tượng áp dụngThông tư này áp dụng với người quyết định đầu tư, chủ đầu tư, chủ sở hữu; người quản lý, sử dụng công trình, nhà thầu trong và ngoài nước; các cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng và các cá nhân tổ chức có liên quan hoạt động đầu tư xây dựng trên lãnh thổ Việt Nam

2, Nguyên tắc xác định cấp công trình Thông tư 06/2021 vs Thông tư 03/2016

Thông tư 06/2021/TT-BXDThông tư 03 và Thông tư 07
1. Cấp công trình quy định tại Thông tư này được xác định theo các tiêu chí sau:

a)Mức độ quan trọng, quy mô công suất:

b)Quy mô kết cấu:

2. Cấp công trình của một công trình độc lập là cấp cao nhất được xác định theo Phụ lục I và Phụ lục II Thông tư này

3. Cấp công trình của một tổ hợp các công trình hoặc một dây chuyền công nghệ gồm nhiều hạng mục

4. Cấp công trình của công trình hiện hữu được sửa chữa, cải tạo, nâng cấp xác định như sau:

a) Trường hợp sửa chữa, cải tạo, nâng cấp làm thay đổi các tiêu chí xác định cấp công trình

1. Cấp công trình quy định tại Thông tư này được xác định theo các tiêu chí sau:

a) Quy mô công suất, tầm quan trọng.

b) Loại và quy mô kết cấu

2. Cấp của một công trình độc lập là cấp cao nhất được xác định trên cơ sở các tiêu chí nêu tại Khoản 1 Điều này.

3. Dự án đầu tư xây dựng có thể có một, một số công trình chính độc lập hoặc dây chuyền công nghệ chính, tổ hợp công trình chính có mối quan hệ tương hỗ với nhau tạo nên quy mô, công năng chung của dự án.

4. Cấp công trình quốc phòng, an ninh được xác định theo quy định tại Thông tư này. Trường hợp công trình quốc phòng, an ninh có tính chất đặc thù, cấp công trình do Bộ Quốc phòng, Bộ Công an quy định.

3, Áp dụng cấp công trình trong quản lý các hoạt động đầu tư xây dựng

Thông tư 06/2021/TT-BXDThông tư 03 và Thông tư 07
a) Xác định thẩm quyền khi thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi; thẩm định hoặc có ý kiến về công nghệ đối với dự án đầu tư xây dựng sử dụng công nghệ hạn chế chuyển giao hoặc dự án đầu tư xây dựng có nguy cơ tác động xấu đến môi trường có sử dụng công nghệ theo Luật Chuyển giao công nghệ; thẩm định thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở; kiểm tra công tác nghiệm thu trong quá trình thi công và khi hoàn thành thi công xây dựng công trình;

d) Xác định công trình phải thi tuyển phương án kiến trúc theo quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Kiến trúc;

1. Áp dụng cấp công trình để xác định thẩm quyền của cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định thiết kế xây dựng, kiểm tra công tác nghiệm thu trong quá trình thi công và khi hoàn thành thi công xây dựng công trình

2. Ngoài việc xác định thẩm quyền của cơ quan chuyên môn về xây dựng nêu tại Khoản 1 Điều này, cấp công trình còn được áp dụng làm cơ sở để quản lý các hoạt động sau theo quy định tại Khoản 3 Điều này:

c) Xác định công trình phải tổ chức thi tuyển, tuyển chọn thiết kế kiến trúc công trình theo quy định tại Điểm a, Điểm d Khoản 1 Điều 15 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP;

4. Quy định chuyển tiếp Thông tư 06/2021/TT-BXD của Bộ xây dựng

1, Cấp công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng đã được quyết định đầu tư trước ngày thông tư này có hiệu lực thi hành thì được xác định theo đúng quy định của pháp luật tại thời điểm phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình

2, Trường hợp công trình có điều chỉnh thiết kế sau này thông tư này có hiệu lực:

a, Việc điều chỉnh thiết kế xây dựng không làm thay đổi các tiêu chí xác định cấp công trình quy định tại khoản 1 Điều 2 Thông tư này thì cấp công trình được xác định theo quy định của pháp luật tại thời điểm phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình

b, Việc điều chỉnh thiết kế xây dựng làm thay đổi các tiêu chí xác định cấp công trình quy định tại khoản 1 Điều 2 Thông tư này thì cấp công trình được xác định theo quy định tại Thông tư này

Điều 5: Hiệu lực thi hành Thông tư 06/2021/TT-BXD của Bộ xây dựng

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/8/2021 thay thế các thông tư gồm:

  • Thông tư 03/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng quy định phân cấp và hướng dẫn áp dụng trong quản lý ĐTXD
  • Thông tư 07/2019/TT-BXD của Bộ xây dựng sửa đổi, bổ sung và thay thế Thông tư 03/2016/tt-bxd

2. Trong quá trình thực hiện có gì vướng mắc đề nghị tổ chức, cá nhân gửi ý kiến về Bộ Xây dựng xem xét, giải quyết

Tải file THông tư 06/2021/TT-BXD của Bộ Xây dựng TẠI ĐÂY

Một số bài viết có liên quan dự toán xây dựng công trình có thể bạn quan tâm

Hệ thống 66 văn bản pháp luật xây dựng thời điểm năm 2021  Xem tại đây

Điểm mới Nghị định 10/2021/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng  Xem tại đây

Thẩm quyền thẩm định phê duyệt thiết kế sau thiết kế cơ sở Xem Tại đây

Thông tư 05/2021/TT-BXD của Bộ xây dựng ban hành ngày 30/6/2021; Bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật Xem Tại đây

Video chia sẻ Thông tư 06/2021/TT-BXD của Bộ Xây dựng về Phân cấp công trình xây dựng

 

Tags: