Thông tư 05/2021/TT-BXD Bộ xây dựng

Thông tư 05/2021/TT-BXD của Bộ xây dựng ban hành ngày 30/6/2021; Bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ xây dựng ban hành. Thời gian hiệu lực áp dụng của Thông tư 05/2021/TT-BXD từ ngày 15/8/2021
Thông tư 05/2021/TT-BXD

Thông tư 05/2021/TT-BXD của Bộ xây dựng ngày 30/6/2021

Điều 1. Thông tư 05/2021/TT-BXD Bãi bỏ toàn bộ các văn bản quy phạm pháp luật

Bãi bỏ toàn bộ các văn bản quy phạm pháp luật sau đây:

 1. Thông tư số 07/2006/TT-BXD ngày 10/11/2006 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng; hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình.
 2. Thông tư liên tịch số 01/2007/TTLT-BTTTT-BXD ngày 10/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn việc lắp đặt, quản lý, sử dụng thùng thư bưu chính, hệ thống cáp điện thoại cố định và hệ thống cáp truyền hình trong các tòa nhà nhiều tầng có nhiều chủ sử dụng.
 3. Thông tư liên tịch số 04/2007/TTLT-BXD-BCA ngày 07/7/2007 của Bộ trưởng Bộ Công an và Bộ trưởng Bộ Xây dựng; hướng dẫn phối hợp xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động xây dựng.
 4. Thông tư số 02/2008/TT-BXD ngày 02/01/2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình cơ sở hạ tầng thuộc Chương trình phát triển kinh tế – xã hội các xã đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc và miền núi giai đoạn 2006 – 2010.
 5. Thông tư số 03/2008/TT-BXD ngày 25/01/2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng; hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình.
 6. Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng; hướng dẫn điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng.
 7. Thông tư số 17/2008/TT-BXD ngày 02/10/2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng; hướng dẫn một số nội dung lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình thủy điện theo cơ chế 797 – 400.
 8. Thông tư số 05/2009/TT-BXD ngày 15/4/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng; hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình.
 9. Thông tư số 18/2010/TT-BXD ngày 15/10/2010 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng; quy định việc áp dụng quy chuẩn, tiêu chuẩn trong hoạt động xây dựng.
 10. Thông tư số 05/2015/TT-BXD ngày 30/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng; quy định về quản lý chất lượng xây dựng và bảo trì nhà ở riêng lẻ.
 11. Thông tư số 10/2015/TT-BXD ngày 30/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng; quy định về việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư.
 12. Thông tư số 04/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng; quy định Giải thưởng về chất lượng công trình xây dựng.
 13. Thông tư số 13/2016/TT-BXD ngày 29/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng; quy định chi tiết về thi tuyển, tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc công trình xây dựng.
 14. Thông tư số 14/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng; hướng dẫn về cấp giấy phép hoạt động xây dựng và quản lý nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam.
 15. Thông tư số 15/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng; hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng.
 16. Thông tư liên tịch số 15/2016/TTLT-BTTTT-BXD ngày 22/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn quản lý việc xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động.
 17. Thông tư số 16/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn một số điều của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về hình thức tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng.
 18. Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng; quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định; phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình.
 19. Thông tư số 24/2016/TT-BXD ngày 01/9/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng; sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư liên quan đến quản lý dự án đầu tư xây dựng.
 20. Thông tư số 08/2018/TT-BXD ngày 05/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung về chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng và quản lý nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam.
 21. Thông tư số 08/2019/TT-BXD ngày 11/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định về giám sát, quản lý chất lượng các công trình được đầu tư xây dựng theo hình thức đối tác công tư.
 22. Quyết định số 378/1998/QĐ-BXD ngày 10/6/1998 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng; về việc phân công, phân cấp quản lý tổ chức, cán bộ.
 23. Quyết định số 15/1999/QĐ-BXD ngày 05/5/1999 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng; ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan Bộ Xây dựng.
 24. Quyết định số 23/1999/QĐ-BXD ngày 24/9/1999 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng; phê duyệt phương án thực hiện chế độ làm việc 40 giờ/tuần.
 25. Quyết định số 29/2000/QĐ-BXD ngày 25/12/2000 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng; ban hành “Định mức dự toán công tác sửa chữa trong xây dựng cơ bản”.
 26. Quyết định số 19/2000/QĐ-BXD ngày 09/10/2000 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng; ban hành định mức dự toán xây dựng cơ bản các công trình trên biển và hải đảo.
 27. Quyết định số 21/2001/QĐ-BXD ngày 17/8/2001 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng; ban hành “Quy chế về tổ chức và hoạt động của Ban chuyên ngành và Ban kỹ thuật tiêu chuẩn ngành xây dựng”.
 28. Quyết định số 25/2001/QĐ-BXD ngày 04/9/2001 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng; ban hành “Quy chế lập, xét duyệt và ban hành các văn bản thuộc hệ thống tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam”.
 29. Quyết định số 18/2002/QĐ-BXD ngày 02/7/2002 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng; ban hành định mức dự toán xây dựng cơ bản các công trình trên biển và hải đảo phần Điện – Nước – Thông tin.
 30. Quyết định số 33/2002/QĐ-BXD ngày 28/11/2002 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành tạm thời về việc “Xét tặng các danh hiệu thi đua hàng năm cho các đơn vị trong toàn ngành Xây dựng bằng phương pháp chấm điểm”.
 31. Quyết định số 13/2003/QĐ-BXD ngày 30/5/2003 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng; về việc ban hành “Đơn giá tổng hợp công trình xây dựng Nhà máy xi măng Hải Phòng (mới)”.
 32. Quyết định số 22/2003/QĐ-BXD ngày 11/9/2003 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng; Quy chế quản lý thu, nộp và sử dụng lệ phí thẩm định đầu tư do BXD thực hiện.
 33. Quyết định số 25/2003/QĐ-BXD ngày 24/9/2003 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng; về việc ban hành quy định chi tiết về thẩm quyền ký văn bản.
 34. Quyết định số 19/2005/QĐ-BXD ngày 29/6/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng; về việc ban hành Quy chế quản lý, lập và sử dụng tài liệu bí mật Nhà nước.
 35. Quyết định số 38/2005/QĐ-BXD ngày 02/11/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng; về việc ban hành “Định mức dự toán duy trì hệ thống chiếu sáng công cộng”.
 36. Quyết định số 22/2006/QĐ-BXD ngày 08/8/2006 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng; Quy chế gửi nhận và quản lý khai thác, sử dụng văn bản, giấy tờ hành chính trên mạng tin học.
 37. Chỉ thị số 07/2007/CT-BXD ngày 05/11/2007 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ;về tăng cường công tác quản lý xây dựng đối với các công trình xây dựng nhà cao tầng.

Điều 2. Thông tư 05/2021/TT-BXD Bãi bỏ một phần các văn bản quy phạm pháp luật

Thông tư 05/2021/TT-BXD của Bộ Xây dựng Bãi bỏ một phần các văn bản quy phạm pháp luật sau đây:

 1. Bãi bỏ mục V Phần 1 và mục I, mục IV Phần II Thông tư số 20/2005/TT-BXD ngày 20/12/2005; của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn quản lý cây xanh đô thị.
 2. Bãi bỏ Điều 2 và Điều 3 Thông tư số 20/2009/TT-BXD ngày 30/6/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung Thông tư số 20/2005/TT-BXD ngày 20/12/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn quản lý cây xanh đô thị.
 3. Bãi bỏ Chương III, khoản 2 Điều 28, Phụ lục IV, Phụ lục V và Phụ lục VI kèm theo Thông tư liên tịch số 20/2013/TTLT-BXD-BNV ngày 21/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng và Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ về quản lý đầu tư phát triển đô thị.
 4. Bãi bỏ Điều 1 Thông tư số 28/2016/TT-BXD ngày 15/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 10/2015/TT-BXD ngày 30/12/2015 quy định về việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư, Thông tư số 11/2015/TT-BXD ngày 30/12/2015 quy định về việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản; hướng dẫn việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản; việc thành lập và tổ chức hoạt động của sàn giao dịch bất động sản và một số quy định của Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư ban hành kèm theo Thông tư số 02/2016/TT-BXD ngày 15/02/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.
 5. Bãi bỏ Điều 1, khoản 3 Điều 2 và Phụ lục kèm theo Thông tư số 10/2018/TT-BXD ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 10/2015/TT-BXD ngày 30/12/2015 quy định về việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư và Thông tư số 28/2016/TT-BXD ngày 15/12/2016 về sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 10/2015/TT-BXD ngày 30/12/2015 quy định về việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư,
 6. Bãi bỏ Thông tư số 11/2015/TT-BXD ngày 30/12/2015 quy định về việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản; hướng dẫn việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản; việc thành lập và tổ chức hoạt động của sàn giao dịch bất động sản và một số quy định của Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư ban hành kèm theo Thông tư số 02/2016/TT-BXD ngày 15/02/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Điều 3. Điều khoản thi hành Thông tư 05/2021/TT-BXD Bộ Xây dựng

Thông tư 05/2021/TT-BXD của Bộ Xây dựng có hiệu lực từ ngày 15 tháng 8 năm 2021./.

Tải thông tư 05/2021/TT-BXD của Bộ Xây dựng TẠI ĐÂY

Một số bài viết có liên quan dự toán xây dựng công trình có thể bạn quan tâm

Hệ thống 66 văn bản pháp luật xây dựng thời điểm năm 2021  Xem tại đây

Điểm mới Nghị định 10/2021/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng  Xem tại đây

Thẩm quyền thẩm định phê duyệt thiết kế sau thiết kế cơ sở Xem Tại đây

Quyết toán chi phí dự phòng khối lượng phát sinh của hợp đồng trọn gói Xem Tại đây

Thông tư 06/2021/TT-BXD Bộ xây dựng ban hành ngày 30/6/2021; Quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng XEM TẠI ĐÂY

Video thông tư 05/2021/tt-bxd của Bộ xây dựng ngày 30/6/2021 xem tại đây

Tags: