Thông tư 06/2021/TT-BXD Bộ xây dựng

Thông tư 06/2021/TT-BXD Bộ xây dựng ban hành ngày 30/6/2021; Quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng. Thay thế thông tư 03/2016/TT-BXD và thông tư 07/2019/TT-BXD của Bộ xây dựng

Thông tư 06/2021/TT-BXD

Phạm vi điều chỉnh Thông tư 06/2021/TT-BXD và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định chi tiết về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý các hoạt động đầu tư xây dựng theo quy định tại khoản Điều 5 Luật Xây dựng năm 2014 đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 3 Điều 1 của Luật Sửa đổi bổ sung Luật Xây dựng năm 2020 và khoản 2 Điều 3 Nghị định 06/2021/NĐ-CP

2. Đối tượng áp dụng

Thông tư này áp dụng với người quyết định đầu tư, chủ đầu tư, chủ sở hữu; người quản lý, sử dụng công trình, nhà thầu trong và ngoài nước; các cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng và các cá nhân tổ chức có liên quan hoạt động đầu tư xây dựng trên lãnh thổ Việt Nam

Nguyên tác xác định cấp công trình Thông tư 06/2021/TT-BXD

1, Cấp công trình quy định tại thông tư này được xác định theo các tiêu chí sau:

Nguyên tác xác định cấp công trình Thông tư 06/2021/TT-BXD

Điều 3: Áp dụng cấp công trình trong quản lý các hoạt động đầu tư xây dựng 

Cấp công trình được quy định tại Thông tư này được áp dụng làm cơ sở để quản lý các hoạt động đầu tư xây dựng

Cấp công trình thông tư 06/2021/tt-bxd

Điều 4: Quy định chuyển tiếp Thông tư 06/2021/TT-BXD của Bộ xây dựng

1, Cấp công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng đã được quyết định đầu tư trước ngày thông tư này có hiệu lực thi hành thì được xác định theo đúng quy định của pháp luật tại thời điểm phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình

2, Trường hợp công trình có điều chỉnh thiết kế sau này thông tư này có hiệu lực:

a, Việc điều chỉnh thiết kế xây dựng không làm thay đổi các tiêu chí xác định cấp công trình quy định tại khoản 1 Điều 2 Thông tư này thì cấp công trình được xác định theo quy định của pháp luật tại thời điểm phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình

b, Việc điều chỉnh thiết kế xây dựng làm thay đổi các tiêu chí xác định cấp công trình quy định tại khoản 1 Điều 2 Thông tư này thì cấp công trình được xác định theo quy định tại Thông tư này

Điều 5: Hiệu lực thi hành Thông tư 06/2021/TT-BXD của Bộ xây dựng

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/8/2021 thay thế các thông tư gồm:

  • Thông tư 03/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng quy định phân cấp và hướng dẫn áp dụng trong quản lý ĐTXD
  • Thông tư 07/2019/TT-BXD của Bộ xây dựng sửa đổi, bổ sung và thay thế Thông tư 03/2016/tt-bxd

2. Trong quá trình thực hiện có gì vướng mắc đề nghị tổ chức, cá nhân gửi ý kiến về Bộ Xây dựng xem xét, giải quyết

Tải file THông tư 06/2021/TT-BXD của Bộ Xây dựng TẠI ĐÂY

Một số bài viết có liên quan dự toán xây dựng công trình có thể bạn quan tâm

Hệ thống 66 văn bản pháp luật xây dựng thời điểm năm 2021  Xem tại đây

Điểm mới Nghị định 10/2021/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng  Xem tại đây

Thẩm quyền thẩm định phê duyệt thiết kế sau thiết kế cơ sở Xem Tại đây

Quyết toán chi phí dự phòng khối lượng phát sinh của hợp đồng trọn gói Xem Tại đây

Thông tư 05/2021/TT-BXD của Bộ xây dựng ban hành ngày 30/6/2021; Bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật Xem Tại đây

Video chia sẻ Thông tư 06/2021/TT-BXD của Bộ Xây dựng về Phân cấp công trình xây dựng

Tags: