Quản lý chi phí đầu tư xây dựng năm 2021

Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình mới nhất năm 2021. Áp dụng Nghị định 10/2021/NĐ-CP ngày 9/2/2021 thay thế Nghị định 68/2019/NĐ-CP của Chính phủ ngày 14/8/2019

Quản lý chi phí đầu tư xây dựng năm 2021 theo Nghị định 68/2019/NĐ-CP

Nghị định 32/2015Nghị định 68/2019
Nghị địnhBan hành ngày 25/3/2015

Có hiệu lực từ 10/5/2015

Ban hành ngày 14/8/2019

Có hiệu lực từ 1/10/2019

Thông tư

Hướng dẫn

Thông tư 06/2016/TT-BXD

Ban hành ngày 10/3/2016

Có hiệu lực từ 1/5/2016

Thông tư 09/2019/TT-BXD

Ban hành ngày 26/12/2019

Có hiệu lực từ 15/2/2020

Thời điểm hiện tại nghị định 10/2021/NĐ-CP của Chính phủ đã ra đời và có hiệu lực từ ngày 09/2/2021. Thay thế cho nghị định 68/2019/NĐ-CP tuy nhiên lại chưa có thông tư hướng dẫn. Trong quá trình lập dự toán tạm thời chúng ta vẫn áp dụng theo Thông tư 02/2020/TT-BXD của Bộ Xây dựng sửa đổi bổ sung Thông tư 09/2019/TT-BXD

Quy định chuyển tiếp Nghị định 10/2021/NĐ-CP Quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Khoản 5 Điều 44 Quy định chuyển tiếp của Nghị định 10/2021/NĐ-CP

  1. Hệ thống định mức xây dựng đã được cơ quan có thẩm quyền ban hành, công bố tiếp tục được áp dụng, tham khảo để xác định chi phí đầu tư xây dựng theo các quy định của pháp luật về chi phí xây dựng áp dụng cho dự án cho đến khi hệ thống định mức quy định tại điểm a, b khoản 1 Điều 22 Nghị định này được các cơ quan có thẩm quyền ban hành và có hiệu lực.

 Hệ số chi phí trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng năm 2021

1.Chi phí trực tiếp

2.Chi phí gián tiếp

-Chi phí chung

-Chi phí lán trại nhà tạm

-Chi phí một số công tác không xác định từ thiết kế

3. Chi phi thu nhập chịu thuế tính trước

4. Thuế giá trị gia tăng

Ứng dụng lập dự toán trên phần mềm dự toán Eta 2020 đã cập nhật đầy đủ thông tư nghị định kèm theo các bộ đơn giá xây dựng công trình của đủ 63 tỉnh/TP và các bộ đơn giá xây dựng chuyên ngành điện, viễn thông, truyền hình, công ích đô thị

Xử lý chuyển tiếp Nghị định 10/2021/NĐ-CP về quản lý chi phí xây dựng của Chính phủ Xem Tại đây

Video hệ thống và quản lý dự án đầu tư xây dựng năm 2021 xem tại đây

Tags: