Lập dự toán khảo sát Thông tư 11/2021/tt-bxd

Lập dự toán Chi phí khảo sát xây dựng theo Thông tư 11/2021/TT-BXD của Bộ Xây dựng ban hàng ngày 31/8/2021. Có hiệu lực thi hành từ ngày 15/10/2021. Thay thế thông tư 09/2019/tt-bxd và thông tư 02/2020/tt-bxd của Bộ xây dựng

Theo đó chi phí khảo sát xây dựng được xác định như sau:

Lập dự toán Chi phí khảo sát xây dựng theo Thông tư 11/2021/TT-BXD

Dự toán chi phí khảo sát xây dựng xác định theo phương pháp này sử dụng công thức sau:

Gks = (T + GT + TL+ Cpvks ) x(1 + TGTGT) + Cdp 

Trong đó:

– Gks: dự toán chi phí khảo sát xây dựng;

– T: chi phí trực tiếp;

– GT: chi phí gián tiếp;

– TL: thu nhập chịu thuế tính trước;

– Cpvks: chi phí khác phục vụ công tác khảo sát;

– TGTGT: thuế suất thuế GTGT quy định cho công tác khảo sát xây dựng;

– CDP: chi phí dự phòng.

Chi phí khảo sát xây dựng theo Thông tư 11/2021/TT-BXD của Bộ Xây dựng

I, Chi phí trực tiếp

a. Chi phí vật liệu

b. Chi phí nhân công

c. Chi phí máy thi công

II, Chi phí gián tiếp

a,Chi phí chung

Chi phí chung (chi phí tại doanh nghiệp, chi phí điều hành sản xuất tại công trường và chi phí bảo hiểm của người sử dụng lao động phải nộp cho người lao động) được xác định bằng tỷ lệ (%) trên chi phí nhân công trong chi phí trực tiếp. Định mức tỷ lệ chi phí chung được quy định tại :

Bảng . ĐỊNH MỨC CHI PHÍ CHUNG CHO CÁC CÔNG TÁC KHẢO SÁT XÂY DỰNG

Chi phí nhân công trong chi phí trực tiếp (tỷ đồng)

≤ 1

÷ ≤ 2

> 2

Định mức tỷ lệ chi phí chung (%)

70

65

60

b, Chi phí xây dựng lán trại nhà tạm ; Chi phí một số công tác không xác định từ thiết kế;

Tùy teo từng loại công trình khảo sát, khối lượng khảo sát điều kiện thi công và loại công trình. Chi phi xây dựng lán trại nhà tạm ; Chi phí một số công tác không xác định từ thiết kế được xác định bằng tỷ lệ ( %) trên Tổng chi phí trực tiếp (T). Được xác định trong khoảng từ 5-8%

– Trường hợp chi phí gián tiếp xác định theo tỷ lệ phần trăm (%) nêu trên không đủ chi phí thì lập dự toán cụ thể đối với khoản chi phí này.

III, CHI PHÍ THU NHẬP CHỊU THUẾ TÍNH TRƯỚC

Thu nhập chịu thuế tính trước được xác định bằng 6% trên tổng chi phí trực tiếp (T) và chi phí gián tiếp (GT).

IV, CHI PHÍ PHỤC VỤ CÔNG TÁC KHẢO SÁT XÂY DỰNG

a) Chi phí khác phục vụ công tác khảo sát xây dựng bao gồm chi phí lập phương án kỹ thuật khảo sát, lập báo cáo kết quả khảo sát xây dựng được xác định bằng tỷ lệ (%) trên tổng chi phí trực tiếp (T), chi phí gián tiếp (GT), thu nhập chịu thuế tính trước (TL) cụ thể tại Bảng 5.2:

Bảng 5.2. ĐỊNH MỨC CHI PHÍ PHỤC VỤ CÔNG TÁC KHẢO SÁT XÂY DỰNG 

Tổng chi phí trực tiếp (T), chi phí gián tiếp (GT), thu nhập chịu thuế tính trước (TL) (tỷ đồng)  

≤ 2

> 2

1. Lập phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng (%)

2

1,5

2. Lập báo cáo kết quả khảo sát xây dựng (%)

3

2,5

V, CHI PHÍ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Thuế giá trị gia tăng được xác định theo quy định đối với công tác khảo sát xây dựng

VI, CHI PHÍ DỰ PHÒNG

Chi phí dự phòng được xác định tối đa bằng 10% trên tổng chi phí trực tiếp, chi phí gián tiếp, thu nhập chịu thuế tính trước, chi phí khác phục vụ công tác khảo sát và thuế giá trị gia tăng.

Mọi vướng mắc cần trao đổi vui lòng liên hệ Hotline 0965365638

Xem thêm chi phí Khảo sát Theo thông tư 09/2019/TT-BXD của Bộ xây dựng Tại đây

Hệ số điều chỉnh Thông tư 02/2020/TT-BXD cho chi phí chung và lán trại nhà tạm Xem Tại đây

Video hướng dẫn lập dự toán công trình khảo sát mẫu TT 11/2021/TT-BXD của Bộ Xây dựng chi tiết xem tại đây

Tags: