Hệ số điều chỉnh Thông tư 02/2020/TT-BXD

Hệ số điều chỉnh Thông tư 02/2020/TT-BXD cho chi phí chung và lán trại nhà tạm. Áp dụng hệ số 0,9 khi nào với những trường hợp khi lập dự toán xây dựng công trình

Hệ số điều chỉnh Thông tư 02/2020/TT-BXD chi phí chung và nhà tạm

3. Bổ sung vào cuối mục ghi chú Bảng 3.7 như sau:

“- Đối với dự toán xây dựng xác định theo từng công trình, từng gói thầu theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 10 Nghị định số 68/2019/NĐ-CP và điểm a khoản 1 Điều 11 Thông tư này;  Thì chi phí chung của dự toán công trình, dự toán gói thầu xây dựng được xác định bằng định mức tỷ lệ (%) nhân chi phí trực tiếp trong dự toán công trình, dự toán gói thầu xây dựng.

Trong đó, định mức tỷ lệ (%) chi phí chung được xác định theo hướng dẫn tại Bảng 3.7 Phụ lục này được điều chỉnh với hệ số k=0,9, trừ các dự toán xây dựng có chi phí trực tiếp trên 1.000 tỷ đồng.”.

4. Bổ sung mục ghi chú vào cuối Bảng 3.9 như sau:

Đối với dự toán xây dựng xác định theo từng công trình, từng gói thầu theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 10 Nghị định số 68/2019/NĐ-CP và điểm a khoản 1 Điều 11 Thông tư này, thì chi phí nhà tạm để ở và điều hành thi công của dự toán công trình, dự toán gói thầu xây dựng được xác định bằng định mức tỷ lệ (%) nhân chi phí trực tiếp trong dự toán công trình, dự toán gói thầu xây dựng.

Trong đó, định mức tỷ lệ (%) chi phí nhà tạm để ở và điều hành thi công được xác định theo hướng dẫn tại Bảng 3.9 Phụ lục này được điều chỉnh với hệ số k=0,9, trừ dự toán xây dựng có chi phí trực tiếp trên 1.000 tỷ đồng.”.

Hệ số điều chỉnh 0,9 của Thông tư 02/2020/TT-BXD

Hệ số chi phí chung và lán trại nhà tạm điều chỉnh trong 2 trường hợp sau:

Trường hợp 1: Căn cứ Thông tư 09/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng

Điều 11. Căn cứ và phương pháp xác định dự toán gói thầu xây dựng

a) Trường hợp dự án đầu tư xây dựng đã được người có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, thì dự toán xây dựng có thể được xác định trên cơ sở chi phí của từng gói thầu xây dựng. Khi đó, các chi phí thuộc gói thầu xây dựng được xác định tương tự cách xác định các thành phần chi phí trong dự toán xây dựng theo quy định tại Điều 10 Thông tư này.

Trường hợp 2: Căn cứ Nghị định 68/2019/NĐ-CP của Chính phủ

Điều 10. Thẩm định, phê duyệt dự toán xây dựng

b) Trường hợp dự án có quy mô lớn từ nhóm A trở lên, người quyết định đầu tư cho phép tổ chức triển khai thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công cho từng công trình, từng gói thầu xây dựng theo từng giai đoạn kế hoạch thực hiện dự án thì thực hiện thẩm định dự toán xây dựng công trình của từng công trình, dự toán gói thầu xây dựng cùng với việc thẩm định thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công của từng công trình hoặc của từng gói thầu;

Một số điểm mới của Thông tư 02/2020/TT-BXD của Bộ Xây dựng Xem tại đây

Video chi tiết Hệ số điều chỉnh Thông tư 02/2020/TT-BXD cho chi phí chung và lán trại nhà tạm Xem tại đây

Tags: