Một số điểm mới Thông tư 02/2020/TT-BXD

Một số điểm mới Thông tư 02/2020/TT-BXD của Bộ Xây dựng ban hành ngày 20/7/2020; Thay thế thông tư 01/2017/TT-BXD ngày 6/2/2017 hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng

Một số điểm mới Thông tư 02/2020/TT-BXD của Bộ Xây dựng 

Thay thế cho Thông tư 01/2017/TT-BXD ngày 6/2/2017 hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng; Kể từ ngày 5/9/2020 khi thông tư 01/2017 hết hiệu lực

Thông tư 02/TT-BXD của Bộ Xây dựng có hiệu lực từ ngày 5/9/2020. Ban hành một số điểm mới và sửa đổi :

1. Bỏ chi phí gián tiếp khác còn lại trong bảng Tổng hợp dự toán phần chi phí điều chỉnh

2. Sửa đổi lại công thức chính xác Mẫu Khảo sát

Gks = ( T + GT + TL +Cpvks ) x ( 1 + Tgtgt) + Gdp

Chi phí khảo sát = (Chi phí trực tiếp + Gián tiếp + tỷ lệ chịu thuế tính trước + Chi phí phục vụ khảo sát ) x (1+ Thuế VAT) + Chi phí dự phòng

Chi phí lán trại, chi phí không xác định được khối lượng từ thiết kế được xác định bằng tỷ lệ (%) trên tổng chi phí trực tiếp ( T )

Trường hợp xác định tỷ lệ ( %) không phù hợp thì lập dự toán cụ thể đối với chi phí này

điểm mới sửa đổi bổ sung thông tư 02/2020/TT-BXD

Một số điểm mới sửa đổi bổ sung Thông tư 02/2020/TT-BXD

3. Sửa đổi bổ sung định mức dự toán xây dựng của một số công tác

a, Các mã hiệu công tác đầu AC.26300 Ép cọc ống bê tông thép dự ứng lực bằng máy ép Robot thủy lực tự hành

b, Mã hiệu AC.41210 Thi công cọc xi măng đất đường kính 600mm….

c, Mã hiệu AK.66000 Thi công trần bằng tấm thạch cao

d, Mã hiệu AM.12100 Bốc xếp cấu kiện bê tông đúc sẵn trọng lượng <= 200kg bằng cần cẩu

e, Bổ sung Mã hiệu AD. 24230 Làm mặt đường láng nhựa

4. Sửa đổi bổ sung định mức dự toán lắp đặt hệ thống kỹ thuật công trình

a, Thay thế đơn vị tính “m” bằng “cái” của định mức lắp đặt côn, cút, ….

b, Sửa đổi bổ sung mã hiệu BD.41150 Lắp đặt trung tâm xử lý tín hiệu báo cháy

c, Mã hiệu BD.41160 Lắp đặt máy bơm nước các loại chữa cháy

5. Sửa đổi hệ số loại đường trong tính vận chuyển cụ thể như sau

Định mức dự toán vận chuyển các loại vật liệu và cấu kiện xây dựng bằng ô tô tự đổ, vận tải thùng, phù hợp với tính chất và đặc điểm của nhóm loại vật liệu . Không bao gồm chi phí bốc xếp lên xuống phương tiện ô tô vận chuyển

Định mức vận chuyển đất, đá bằng ô tô tự đổ tính cho 1m3 trên ô tô vận chuyển

Đối với hệ số loại đường 5 ( k = 2,1 ) giảm xuống => ( k = 1,5 )

Đối với hệ số loại đường 6 ( k = 2,5 ) giảm xuống => ( k = 1,8 )

Một số điểm mới sửa đổi Thông tư 02/2020/TT-BXD

Sửa đổi một số nội dung Bảng tính giá ca máy và thiết bị thi công theo Thông tư 11/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng

Sửa đổi thông số thiết bị một số máy như : máy đào 1,25m3 ; Cần cẩu bánh hơi, bánh xích – Sức nâng 63T- 65T, 80T, 125T – 130T

Một số máy khác như : Ô tô đầu kéo, máy khoan cọc, Tàu kéo , tàu hút

Một số máy không có nhân công lái máy như: Máy bơm nước, máy khoan cần tay….

Thông tư 02/2020/TT-BXD của Bộ Xây đã được sửa đổi trong Phần mềm dự toán Eta 2020

Video Điểm mới và sửa đổi Thông tư 02/2020/TT-BXD của Bộ Xây dựng Xem Tại đây

Tags: