Hồ sơ THANH TOÁN GIAI ĐOẠN gồm những gì…?

Hồ sơ THANH TOÁN GIAI ĐOẠN mới nhất năm 2021 gồm những gì..? Được quy định theo nghị định thông tư nào của Bộ Xây dựng và Chính phủ

NỘI DUNG HỒ SƠ THANH TOÁN GIAI ĐOẠN gồm những gì

Nội dung của một giai đoạn thanh toán gồm những gì.. ?

a, Hợp đồng đã ký

b, Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công dã phê duyệt

c, Hồ sơ chất lượng :

 • Hệ thống các biên bản nghiệm thu công việc đã được nghiệm thu trong giai đoạn thanh toán
 • Các tài liệu về nguồn gốc vật tư, chứng chỉ chất lượng sản phẩm
 • Hệ thống các kết quả thí nghiệm, kiểm tra vật tư đầu vào, vật tư trong quá trình thi công và các cấu kiện, vật tư mua sẵn
 • Bản vẽ hoàn công
 • Nhật kí thi công
 • Hồ sơ thiết bị thi công
 • Các tài liệu khác đi kèm trong giai đoạn cần thanh toán …

d, Hồ sơ tính giá trị thanh toán và đề nghị thanh toán

Quy định theo Điều 20 Nghị định 37/2015/NĐ-CP

Chúng ta có các loại hợp đồng gồm:

1, Hợp đồng trọn gói

2, Hợp đồng theo đơn giá cố định

3, Hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh

4, Hợp đồng theo thời gian

5, Hợp đồng theo tỷ lệ phần trăm %

6, Hợp đồng ký kết hợp các loại hợp đồng

Mẫu hồ sơ Thanh toán tiền tạm ứng theo giai đoạn

Thanh toán tiền tạm ứng :

 • Tạm ứng hợp đồng xây dựng là khoản kinh phí mà bên giao thầu ứng trước không lãi suất cho bên nhận thầu để thực hiện các công tác chuẩn bị cần thiết trước khi triển khai thực hiện các công việc theo hợp đồng.
 • Việc tạm ứng hợp đồng chỉ được thực hiện sau khi hợp đồng xây dựngcó hiệu lực, riêng đối với hợp đồng thi công xây dựng thì phải có cả kế hoạch giải phóng mặt bằng theo đúng thỏa thuận trong hợp đồng, đồng thời bên giao thầu đã nhận được bảo lãnh tiền tạm ứng (nếu có) tương ứng với giá trị của từng loại tiền mà các bên đã thỏa thuận.
 • Mức tạm ứng, thời điểm tạm ứng và việc thu hồi tạm ứng phải được các bên thỏa thuận cụ thể trong hợp đồng. Mức tạm ứng và số lần tạm ứng hợp đồng xây dựng phải được ghi cụ thể trong hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu hoặc trong dự thảo hợp đồng xây dựng gửi cho bên nhận thầu để bên nhận thầu làm cơ sở tính toán giá dự thầu, giá đề xuất.

Thanh toán khối lượng hoàn thành :

Việc thanh toán hợp đồng phải phù hợp với loại hợp đồng, giá hợp đồng và các điều kiện trong hợp đồng. Số lần thanh toán, giai đoạn thanh toán, thời điểm thanh toán, thời hạn thanh toán, hồ sơ thanh toán và điều kiện thanh toán phải được quy định rõ trong hợp đồng.

Hồ sơ thanh toán các loại hợp đồng xây dựng

 1. Đối với hợp đồng trọn gói:

Thanh toán theo tỉ lệ phần trăm giá hợp đồng hoặc giá công trình, hạng mục công trình, khối lượng công việc tương ứng với các giai đoạn thanh toán được ghi trong hợp đồng.

Ví dụ cho công trình dân dụng

Giai đoạn 1: Phần móng

Giai đoạn 2: Phần Thân

Giai đoạn 3: Hoàn thiện

Giai đoạn 4: Điện nước     ( QUYẾT TOÁN )

 1. Đối với hợp đồng theo đơn giá cố định:

Thanh toán trên cơ sở khối lượng thực tế hoàn thành (kể cả khối lượng tăng hoặc giảm được phê duyệt theo thẩm quyền, nếu có) được nghiệm thu và đơn giá trong hợp đồng.

 1. Đối với hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh:

Thanh toán trên cơ sở khối lượng thực tế hoàn thành (kể cả khối lượng tăng hoặc giảm được phê duyệt theo thẩm quyền, nếu có) được nghiệm thu và đơn giá đã điều chỉnh do trượt giá theo đúng các thoả thuận trong của hợp đồng.

 1. Đối với hợp đồng theo thời gian:

– Chi phí cho chuyên gia được xác định trên cơ sở mức lương cho chuyên gia và các chi phí liên quan do các bên thỏa thuận trong hợp đồng nhân với thời gian làm việc thực tế được nghiệm thu (theo tháng, tuần, ngày, giờ).

– Các khoản chi phí ngoài mức thù lao cho chuyên gia thì thanh toán theo phương thức quy định trong hợp đồng.

 1. Đối với hợp đồng theo tỷ lệ phần trăm (%):

Thanh toán theo tỷ lệ (%) của giá hợp đồng. Tỷ lệ (%) cho các lần thanh toán do các bên thỏa thuận trong hợp đồng. Khi bên nhận thầu hoàn thành tất cả các nghĩa vụ theo hợp đồng, bên giao thầu thanh toán cho bên nhận thầu số tiền bằng tỷ lệ (%) giá trị công trình hoặc giá trị khối lượng công việc đã hoàn thành được quy định trong hợp đồng.

 1. Đối với hợp đồng kết hợp các loại giá hợp đồng:

Việc thanh toán được thực hiện tương ứng với các loại hợp đồng trên đây.

Đối với khối lượng công việc phát sinh ngoài hợp đồng:

Việc thanh toán các khối lượng phát sinh (ngoài hợp đồng) chưa có đơn giá trong hợp đồng. Trường hợp bổ sung công việc phát sinh thì chủ đầu tư và nhà thầu phải ký phụ lục bổ sung hợp đồng theo nguyên tắc sau đây:

a) Trường hợp khối lượng công việc phát sinh lớn hơn 20% khối lượng công việc tương ứng ghi trong hợp đồng hoặc khối lượng phát sinh chưa có đơn giá thì được thanh toán trên cơ sở các bên thống nhất xác định đơn giá mới theo nguyên tắc thỏa thuận trong hợp đồng về đơn giá cho khối lượng phát sinh;

b) Trường hợp khối lượng phát sinh nhỏ hơn hoặc bằng 20% khối lượng công việc tương ứng trong hợp đồng; Thì áp dụng đơn giá trong hợp đồng; Kể cả đơn giá đã được điều chỉnh theo thỏa thuận của hợp đồng (nếu có) để thanh toán;

c) Đối với hợp đồng theo đơn giá cố định và hợp đồng theo thời gian thì khi giá nhiên liệu, vật tư, thiết bị do Nhà nước áp dụng biện pháp bình ổn giá theo quy định của Pháp lệnh giá có biến động bất thường hoặc khi nhà nước thay đổi chính sách về thuế, tiền lương ảnh hưởng trực tiếp đến giá hợp đồng thì được thanh toán trên cơ sở điều chỉnh đơn giá nếu được phép của cấp quyết định đầu tư và các bên có thỏa thuận trong hợp đồng;

d) Đối với hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh, thì đơn giá trong hợp đồng được điều chỉnh cho những khối lượng công việc mà tại thời điểm ký hợp đồng, bên giao thầu và bên nhận thầu cam kết sẽ điều chỉnh lại đơn giá do trượt giá sau một khoảng thời gian nhất định kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

e) Đối với hợp đồng trọn gói và hợp đồng theo tỷ lệ (%): trường hợp có phát sinh hợp lý những công việc ngoài phạm vi hợp đồng đã ký (đối với hợp đồng thi công xây dựng là khối lượng nằm ngoài phạm vi công việc phải thực hiện theo thiết kế; đối với hợp đồng tư vấn là khối lượng nằm ngoài nhiệm vụ tư vấn phải thực hiện).

Quyết toán khối lượng công trình

Đây là khâu cuối cùng nhưng rất quan trọng đó là tổng hợp lại các giai đoạn thanh toán; Tùy thuộc từng hợp đồng đã ký kết sẽ có các yêu cầu làm hồ sơ quyết toán khác nhau

Hồ sơ quyết toán công trình xây dựng mới nhất năm 2021 gồm những gì? Xem Tại đây

Thuê chỗ ở có được thanh toán chi phí lán trại trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng Xem Tại đây

Video hướng dẫn chi tiết Hồ sơ thanh toán theo giai đoạn xem tại đây

Tags: