Đơn giá xây dựng tỉnh Phú Yên năm 2020

Ban hành Bộ Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Phú Yên năm 2020 theo Quyết định 2059/QĐ-UBND ngày 10/12/2020. Làm cơ sở xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh. Đơn giá nhân công tỉnh Phú Yên năm 2020 theo Quyết định 139/QĐ-UBND ngày 05/09/2020; Bảng giá ca máy tỉnh Phú Yên năm 2020 theo Quyết định 140 /QĐ-UBND ngày 05/9/2020

Cơ sở Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Phú Yên năm 2020

Cơ sở xây dựng Đơn giá xây dựng công trình Phú Yên năm 2020 gồm có:

1. Nghị định 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng

2. Thông tư 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ xây dựng; Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng

3. Thông tư 10/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ xây dựng ban hành định mức xây dựng

4. Thông tư 11/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ xây dựng bảng tính giá ca máy

5. Thông tư 02/2020/TT-BXD của Bộ Xây dựng ngày 20/7/2020. Sửa đổi bổ sung cho TT 09, 10, 11

Nội dung Bộ đơn giá XDCT tỉnh Phú Yên năm 2020

Điều 1. Công bố Bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Phú Yên gồm :

Ngày 10/12/2020 UBND tỉnh ban hành Quyết định 2059/QĐ-UBND bộ đơn giá xây dựng công trình Phú Yên gồm:

1. Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Phú Yên

2. Đơn giá lắp đặt hệ thống kỹ thuật của công trình tỉnh Phú Yên

3. Đơn giá khảo sát xây dựng công trình tỉnh Phú Yên

4. Đơn giá Sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng tỉnh Phú Yên

5. Đơn giá thí nghiệm chuyên ngành xây dựng tỉnh Phú Yên

Điều 2. Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở : Xây dựng, Công thương, Giao thông vận tải, NN và PTNT, Tài chính, Kế hoạch và đầu tư; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan; Đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành các Quyết định này

Quyết định 2059/2020/QĐ-UBND tỉnh Phú Yên ban hành Bộ Đơn giá XDCT có hiệu lực từ 10/12/2020

Phần mềm dự toán Eta 2020  đã tiếp nhận thông tin và đang cập nhật dữ liệu vào phần mềm; Để các đơn vị áp dụng kịp thời bộ đơn giá trong việc lập, thẩm tra, phê duyệt dự toán công trình

Quyết định 2059/QĐ-UBND Đơn giá XDCT tỉnh Phú Yên năm 2020

Quyết định 2059/QĐ-UBND ngày 10/12/2020 ban hành Bộ đơn giá XDCT tỉnh Phú Yên năm 2020

Nội dung quyết định 2059/QĐ-UBND ban hành bộ đơn giá xây dựng tỉnh Phú Yên xem chi tiết tại đây

Đơn giá xây dựng tỉnh Phú Yên năm 2020

Mọi vướng mắc trong quá trình cập nhật và sử dụng vui lòng liên hệ tư vấn hỗ trợ Hotline 0965635638

Xem thêm một số bài viết khác liên quan :

Đơn giá nhân công tỉnh Phú Yên năm 2020 ban hành theo Quyết định 139/QĐ-UBND ngày 05/09/2020 Xem Tại đây

Bảng giá ca máy tỉnh Phú Yên năm 2020 theo Quyết định 140 /QĐ-UBND ngày 05 tháng 9 năm 2020 Xem Tại đây

Đặt mua đơn giá phần mềm dự toán Eta tại Phú Yên liên hệ Mr Duy 0965635638

Bảng giá ca máy tỉnh Phú Yên năm 2020

Tags: