Đơn giá khảo sát tỉnh Tây Ninh năm 2021

Ban hành Bộ Đơn giá khảo sát công trình tỉnh Tây Ninh năm 2021 theo Quyết định 3072/QĐ-UBND ngày 17/12/2020. Nhân công theo Quyết định 2689/QĐ-UBND và máy thi công theo Quyết định 2690/QĐ-UBND ngày 3/11/2020. Bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Tây Ninh có hiệu lực từ ngày 01/01/2021

Đơn giá khảo sát tỉnh Tây Ninh năm 2021 Quyết định 3072/QĐ-UBND

Cơ sở xây dựng Đơn giá khảo sát công trình Tây Ninh năm 2021 gồm có:

1. Nghị định 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng

2. Thông tư 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ xây dựng; Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng

3. Thông tư 10/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ xây dựng ban hành định mức xây dựng

4. Thông tư 11/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ xây dựng bảng tính giá ca máy

5. Thông tư 02/2020/TT-BXD của Bộ Xây dựng ngày 20/7/2020. Sửa đổi bổ sung cho TT 09, 10, 11

Quyết định 3072/2021/QĐ-UBND tỉnh Tây Ninh ban hành Bộ Đơn giá XDCT có hiệu lực từ 01/01/2021

Phần mềm dự toán Eta 2021  đã tiếp nhận thông tin và đang cập nhật dữ liệu vào phần mềm; Để các đơn vị áp dụng kịp thời bộ đơn giá trong việc lập, thẩm tra, phê duyệt dự toán công trình

Quyết định 3072/QĐ-UBND Đơn giá khảo sát tỉnh Tây Ninh năm 2021

Quyết định 3072/QĐ-UBND ngày 17/12/2020 ban hành Bộ đơn giá XDCT tỉnh Tây Ninh năm 2021

Nội dung quyết định 3072/QĐ-UBND ban hành bộ đơn giá xây dựng tỉnh Tây Ninh xem chi tiết tại đây

Đơn giá khảo sát tỉnh Tây Ninh năm 2021

Quyết định 2689/QĐ-UBND Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Tây Ninh

Tỉnh Tây Ninh theo Quyết định 2689/QĐ-UBND ngày 03/11/2020 áp dụng chung mức lương nhân công. Việc phân chia khu vực dựa trên phân chia vùng theo quy định của chính phủ về lương tối thiểu vùng

Đơn giá nhân công xây dựng Tây Ninh được chia thành 2 vùng:

Vùng III: Thành phố Tây Ninh, Các huyện Trảng Bàng, Gò Dầu

Vùng IV: Các huyện Tân Biên, Tân Châu, Dương Minh Châu, Châu Thành, Hòa Thành, Bến Cầu

Bảng giá ca máy thiết bị tỉnh Tây Ninh 2021

Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng tỉnh Tây Ninh năm 2020 theo Quyết định 2690/QĐ-UBND ngày 3/11/2020 . Làm cơ sở xác định giá ca máy thi công => xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình tỉnh

Căn cứ xác định giá ca máy và thiết bị thi công tỉnh Tây Ninh bao gồm

a, Định mức hao phí khấu hao bảng giá ca máy và thiết bị thi công theo Thông tư số 11/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng

b, Nhân công lái máy theo Quyết định 2689/QĐ-UBND hướng dẫn theo Thông tư 15/2019/TT-BXD của Bộ xây dựng

Đã cập nhật đầy đủ trên phần mềm dự toán Eta năm 2020. Hỗ trợ trực tuyến Hotline 0965635638

Xem thêm một số bài viết khác liên quan :

Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Tây Ninh năm 2020 theo Quyết định 2689/QĐ-UBND ngày 03/11/2020 Xem tại đây

Bảng giá ca máy tỉnh Tây Ninh năm 2020 theo Quyết định 2690/QĐ-UBND ngày 3 tháng 11 năm 2020 Xem Tại đây

Đặt mua đơn giá phần mềm dự toán Eta tại Tây Ninh liên hệ Mr Duy 0965635638

Nội dung Bộ đơn giá XDCT tỉnh Tây Ninh năm 2021

Điều 1. Công bố Bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Tây Ninh gồm :

Ngày 17/12/2020 UBND tỉnh ban hành Quyết định 3072/QĐ-UBND bộ đơn giá xây dựng công trình Tây Ninh gồm:

1. Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Tây Ninh

2. Đơn giá lắp đặt hệ thống kỹ thuật của công trình tỉnh Tây Ninh

3. Đơn giá khảo sát xây dựng công trình tỉnh Tây Ninh

4. Đơn giá Sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng tỉnh Tây Ninh

5. Đơn giá thí nghiệm chuyên ngành xây dựng tỉnh Tây Ninh

Video hướng dẫn lập dự toán tỉnh Tây Ninh năm 2021 theo Quyết định 3072/QĐ-UBND ngày 01/01/2021

Tags: