Đơn giá khảo sát tỉnh Cao Bằng năm 2021

Ban hành Bộ Đơn giá khảo sát công trình tỉnh Cao Bằng năm 2021 theo Quyết định 914/QĐ-UBND ngày 01/6/2020. Làm cơ sở xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh. Theo cơ sở Thông tư 10/2019/TT-BXD, Thông tư 15/2019/TT-BXD, Thông tư 11/2019/TT-BXD. Thời gian có hiệu lực từ ngày 01 tháng 06 năm 2021

Cơ sở Đơn giá khảo sát tỉnh Cao Bằng năm 2021

Cơ sở xây dựng Đơn giá khảo sát công trình Thanh Hóa năm 2020 gồm có:

1. Nghị định 10/2021/NĐ-CP ngày 9/2/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng

2. Thông tư 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ xây dựng; Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng

3. Thông tư 10/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ xây dựng ban hành định mức xây dựng

4. Thông tư 11/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ xây dựng bảng tính giá ca máy

5. Thông tư 02/2020/TT-BXD của Bộ Xây dựng ngày 20/7/2020. Sửa đổi bổ sung cho TT 09, 10, 11

Phần mềm dự toán Eta 2021  đã tiếp nhận thông tin và đang cập nhật dữ liệu vào phần mềm; Để các đơn vị áp dụng kịp thời bộ đơn giá trong việc lập, thẩm tra, phê duyệt dự toán công trình

Quyết định 914/QĐ-UBND Đơn giá Khảo sát tỉnh Cao Bằng năm 2021

Quyết định 914/QĐ-UBND ngày 1/06/2021 ban hành Bộ đơn giá XDCT tỉnh Cao Bằng năm 2021

Nội dung quyết định 914/QĐ-UBND ban hành bộ đơn giá xây dựng tỉnh Cao Bằng xem chi tiết tại đây

Đơn giá khảo sát tỉnh Cao Bằng năm 2021

Đơn giá khảo sát tỉnh Cao Bằng năm 2021

Đơn giá nhân công xây dựng Cao Bằng theo Quyết định 1778/QĐ-UBND

Đơn giá nhân công Cao Bằng được điều tra và khảo sát tại thời điểm Quý III năm 2020. Giá nhân công được tính trung bình theo nhóm và khu vực trên địa bàn tỉnh. Trong quá trình thực hiện nếu có biến động lớn về đơn giá nhân công thì xem xét điều chỉnh cho phù hợp

Toàn tỉnh Cao Bằng chia thành 2 vùng theo Quyết định số 1778/QĐ-UBND. Việc phân chia khu vực dựa trên phân chia vùng theo quy định của chính phủ về lương tối thiểu vùng. Thay thế cho Quyết định 146/QĐ-UBND ngày 20/02/2020

Khu vực I: Thành phố Cao Bằng

Khu vực II: Các huyện Trùng Khánh, Hà Quảng, Bảo Lạc, Bảo Lâm, Hạ Lang, Hòa An, Nguyên Bình, Phục Hòa, Thạch An, Trà Lĩnh, Thông Nông, Quảng Uyên

Chi tiết đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Cao Bằng theo Quyết định 1778/QĐ-UBND Xem TẠI ĐÂY

Bảng giá ca máy tỉnh Cao Bằng năm 2020 mới nhất

Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng tỉnh Cao Bằng năm 2020 theo Quyết định 1937/QĐ-UBND ngày 9/10/2020. Làm cơ sở xác định giá ca máy thi công => xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình tỉnh Cao Bằng

Căn cứ xác định giá ca máy và thiết bị thi công tỉnh Cao Bằng bao gồm:

a, Định mức hao phí khấu hao bảng giá ca máy và thiết bị thi công theo Thông tư số 11/2019/TT-BXD

b, Nhân công lái máy theo theo Quyết định 1778/QĐ-UBND ngày 25/9/2020. Hướng dẫn Thông tư 15/2019/TT-BXD

c, Chi phí nhiên liệu, năng lượng: Xác định theo giá công bố của Tập đoàn xăng dầu việt nam Petrolimex và Tập đoàn điện lực Việt Nam

d, Nguyên giá ca máy được xác định theo quy định ban hành tại Thông tư 11/TT-BXD của Bộ Xây dựng

Bảng giá ca máy tỉnh Cao Bằng năm 2020 theo Quyết định số 1973/QĐ-UBND XEM TẠI ĐÂY

Phần mềm dự toán Eta 2021 đã cập nhật đầy đủ bộ đơn giá XDCT mới nhất trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Mua phần mềm dự toán Eta bản quyền mới nhất tại Cao Bằng Liên hệ Mr Duy 0965635638

Thứ 2 ngày 7/6/2021 em Duy có mặt tại Thành phố Cao Bằng bàn giao và cập nhật dữ liệu cho cơ quan ban ngành

Video hướng dẫn lập dự toán tỉnh Cao Bằng mới nhất năm 2020 theo Quyết định 1937/QĐ-UBND ngày 9/10/2020

Nội dung Bộ đơn giá XDCT tỉnh Cao Bằng năm 2021

Điều 1. Công bố Bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Cao Bằng gồm :

Ngày 1/6/2021 UBND tỉnh ban hành Quyết định 914/QĐ-UBND bộ đơn giá xây dựng công trình Cao Bằng gồm:

1. Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Cao Bằng

2. Đơn giá lắp đặt hệ thống kỹ thuật của công trình tỉnh Cao Bằng

3. Đơn giá khảo sát xây dựng công trình tỉnh Cao Bằng năm 2021

4. Đơn giá Sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng tỉnh Cao Bằng

5. Đơn giá thí nghiệm chuyên ngành xây dựng tỉnh Cao Bằng

Điều 2. Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở : Xây dựng, Công thương, Giao thông vận tải, NN và PTNT, Tài chính, Kế hoạch và đầu tư; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan; Đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành các Quyết định này

Quyết định 914/2021/QĐ-UBND tỉnh Cao Bằng ban hành Bộ Đơn giá XDCT có hiệu lực từ 01/06/2021

Đặt mua đơn giá phần mềm dự toán Eta tại Cao Bằng liên hệ Mr Duy 0965635638

Video hướng dẫn lập dự toán tỉnh Cao Bằng năm 2021 theo Bộ đơn giá 914/QĐ-UBND ngày 1/6/2021

Tags: