Cách tính dự toán chi phí khảo sát theo Thông tư mới nhất

Hướng dẫn cách tính dự toán chi phí khảo sát theo Thông tư 09/2019/TT-BXD mới nhất của Bộ Xây dựng như thế nào ?

Công thức Cách tính dự toán chi phi khảo sát

Ông Duy (Phú Yên) đề nghị cơ quan chức năng giải đáp thắc mắc về việc xác định dự toán chi phí khảo sát xây dựng.

Theo Thông tư số 01/2017/TT-BXD ngày 6/2/2017 của Bộ Xây dựng thì dự toán chi phí khảo sát xây dựng được xác định theo công thức:

Gks = {(T+C+TL) + Cpvks} x (1+TGTGT) + Cdp

Trong đó:

Gks: Dự toán chi phí khảo sát xây dựng.

T: Chi phí trực tiếp.

C: Chi phí chung.

TL: Thu nhập chịu thuế tính trước.

Cpvks: Chi phí khác phục vụ công tác khảo sát.

TGTGT: Thuế suất thuế giá trị gia tăng theo quy định cho công tác khảo sát xây dựng.

Cdp: Chi phí dự phòng.

Cách tính dự toán chi phí khảo sát

Cách tính dự toán chi phi khảo sát theo Thông tư 09/2019/TT-BXD

Tuy nhiên, theo quy định tại Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng; Thì chi phí xây dựng được xác định theo công thức:

Gks = (T+GT+TL) + Cpvks x (1+TGTGT) + Cdp.

Như vậy, theo công thức tính quy định tại Thông tư số 09/2019/TT-BXD ông Trung hiểu khi lập dự toán chi phí khảo sát xây dựng thì chỉ tính thuế giá trị gia tăng trên chi phí khác phục vụ công tác khảo sát, còn các công việc khác thì không tính thuế. Ông hỏi, ông hiểu như vậy là đúng hay sai?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Tại Khoản 1.1, Mục 1, Phụ lục số 9 Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng; Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng thì công thức xác định dự toán chi phí khảo sát xây dựng như sau:

                                                               Gks = [(T+GT+TL) + Cpvks] x (1+TGTGT) + Cdp

Chi phí lập phương án khảo sát và báo cáo khảo sát

Chi phí phục vụ công tác khảo sát xây dựng được xác định bằng tỷ lệ phần trăm chi phí trực tiếp cộng với chi phí gián tiếp.

Ông Tạ Kim Quảng Trưởng (Trà Vinh) phản ánh, theo Phụ lục 9 (Phương pháp xác định dự toán chi phí khảo sát xây dựng) ban hành kèm theo Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng:

1.2.4. Chi phí khác phục vụ công tác khảo sát xây dựng (Cpvks):

a) Chi phí khác phục vụ công tác khảo sát xây dựng bao gồm chi phí lập phương án kỹ thuật khảo sát, lập báo cáo kết quả khảo sát xây dựng được xác định bằng tỷ lệ (%) trên tổng chi phí trực tiếp (T), cụ thể tại Bảng 9.2:

Hướng dẫn lập dự toán khảo sát xây dựng theo Thông tư mới nhất

 

Ông Trưởng hỏi, phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng, báo cáo kết quả khảo sát xây dựng = 2% tổng chi phí trực tiếp hay = 2% tổng chi phí trực tiếp cộng với chi phí gián tiếp?

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng trả lời như sau:

Trong quá trình phát hành văn bản có sự nhầm lẫn, Bộ Xây dựng trân trọng ý kiến của ông Tạ Kim Quang Trưởng và Bộ sẽ đính chính nội dung này. Vì vậy tại điểm 1.2.4 khoản 1.2, Mục 1, Phụ lục số 9 Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng, thì chi phí phục vụ công tác khảo sát xây dựng được xác định bằng tỷ lệ phần trăm chi phí trực tiếp cộng với chi phí gián tiếp.

Xem thêm một số bài viết liên quan Cách tính dự toán chi phí khảo sát

Hướng dẫn lập dự toán khảo sát xây dựng năm 2020 Xem chi tiết Tại đây

Chi phí thẩm định Báo cáo Kinh tế Kỹ thuật trong trường hợp Chủ đầu tư đã thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công – Dự toán Tại đây

Tags: