Thông tư 08/2021/TT-BXD

Thông tư 08/2021/TT-BXD ngày 02/8/2021 Bộ Xây dựng đã ban hành về việc; hướng dẫn phương thức xác định chi phí lập và tổ chức thực hiện quy chế quản lý kiến trúc
Thông tư 08/2021/TT-BXD

Thông tư 08/2021/TT-BXD xác định chi phí lập quy chế quản lý kiến trúc

Tags: