File Excel tính Tổng mức đầu tư

File excel tính tổng mức đầu tư các loại công trình mới nhất năm 2023 gồm chi phí nào. Căn cứ theo thông tư định mức văn bản nào để xác định hệ số chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình. Nội dung tổng mức đầu tư gồm chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng, chi phí xây dựng, chi phí thiết bị, chi phí quản lý dự toán, chi phí tư vấn đầu tư xây dựng, chi phí khác, chi phí dự phòng

File Excel tính Tổng mức đầu tư xây dựng năm 2023

Tải file Excel Tổng mức đầu tư năm 2023

Vui lòng liên hệ Zalo Mr Duy 0965635638 ( hoặc) Nhắn tin Email duydangduc93@gmail.com

File excel tính tổng mức đầu tư năm 2023

File excel tính tổng mức đầu tư năm 2023

Ba thông số đầu vào cần điều chỉnh trong tổng mức dầu tư

1, Loại công trình gồm 

 • Công trình dân dụng
 • Công trình công nghiệp
 • Công trình hạ tầng kỹ thuật
 • Công trình giao thông
 • Công trình nông nghiệp phát triển nông thôn ( công trình thủy lợi )

2, Loại thiết kế

 • Thiết kế 1 bước
 • Thiết kế 2 bước
 • Thiết kế 3 bước

3, Cấp công trình 

 • Công trình cấp I
 • Công trình cấp II
 • Công trình cấp III
 • Công trình cấp IV

Bạn nhập thêm 3 ô giá trị màu đỏ vàng xanh tương ứng

a, Chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng và hỗ trợ tái định cư

b, Chi phí xây dựng

c, Chi phí thiết bị

Cách tính Tổng mức đầu tư xây dựng năm 2023

Căn cứ theo Nghị định 10/2021/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Tổng mức đầu tư xây dựng là toàn bộ chi phí đầu tư xây dựng của dự án được xác định phù hợp với thiết kế cơ sở và các nội dung khác của Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng.

Tổng mức đầu tư của dự án đầu tư xây dựng được tính theo công thức sau:

VTM = GBT, TĐC + GXD + GTB + GQLDA + GTV + GK + GDP       

Trong đó:

– VTM: tổng mức đầu tư xây dựng của dự án;

– GBT, TĐC: chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;

– GXD: chi phí xây dựng;

– GTB: chi phí thiết bị;

– GQLDA: chi phí quản lý dự án;

– GTV: chi phí tư vấn đầu tư xây dựng;

– GK: chi phí khác;

– GDP: chi phí dự phòng.

Tags: