Đơn giá xây dựng tỉnh Hà Nam quyết định 2622/QĐ-UBND

Ban hành Bộ Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Hà Nam năm 2021 theo Quyết định 2622/QĐ-UBND ngày 22/12/2020. Làm cơ sở xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh. Theo cơ sở Thông tư 10/2019/TT-BXD, Thông tư 15/2019/TT-BXD, Thông tư 11/2019/TT-BXD. Có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021

Đơn giá xây dựng tỉnh Hà Nam năm 2021 Quyết định 2622/QĐ-UBND

Cơ sở xây dựng Đơn giá xây dựng công trình Hà Nam năm 2021 gồm có:

1. Nghị định 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng

2. Thông tư 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ xây dựng; Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng

3. Thông tư 10/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ xây dựng ban hành định mức xây dựng

4. Thông tư 11/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ xây dựng bảng tính giá ca máy

5. Thông tư 02/2020/TT-BXD của Bộ Xây dựng ngày 20/7/2020. Sửa đổi bổ sung cho TT 09, 10, 11

Nội dung Bộ đơn giá XDCT tỉnh Hà Nam năm 2021

Điều 1. Công bố Bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Hà Nam gồm :

Ngày 22/12/2020 UBND tỉnh ban hành Quyết định 2622/QĐ-UBND bộ đơn giá xây dựng công trình Hà Nam gồm:

1. Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Hà Nam

2. Đơn giá lắp đặt hệ thống kỹ thuật của công trình tỉnh Hà Nam

Điều 2. Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở : Xây dựng, Công thương, Giao thông vận tải, NN và PTNT, Tài chính, Kế hoạch và đầu tư; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan; Đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành các Quyết định này

Quyết định 2622/QĐ-UBND tỉnh Hà Nam ban hành Bộ Đơn giá XDCT có hiệu lực từ 01/01/2021

Phần mềm dự toán Eta 2020  đã tiếp nhận thông tin và đang cập nhật dữ liệu vào phần mềm; Để các đơn vị áp dụng kịp thời bộ đơn giá trong việc lập, thẩm tra, phê duyệt dự toán công trình

Quyết định 2622/QĐ-UBND Đơn giá Xây dựng công trình tỉnh Hà Nam năm 2021

Quyết định 2622/QĐ-UBND ngày 01/01/2021 ban hành Bộ đơn giá XDCT tỉnh Hà Nam năm 2020

Nội dung quyết định 2622/QĐ-UBND ban hành bộ đơn giá xây dựng Hà Nam xem chi tiết tại đây

Đơn giá xây dựng tỉnh Hà Nam quyết định 2622/QĐ-UBND

Căn cứ xác định giá ca máy và thiết bị thi công tỉnh Hà Nam bao gồm

a, Định mức hao phí khấu hao bảng giá ca máy và thiết bị thi công theo Thông tư số 11/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng

b, Nhân công lái máy theo Quyết định 2209/QĐ-UBND hướng dẫn theo Thông tư 15/2019/TT-BXD của Bộ xây dựng

Đã cập nhật đầy đủ trên phần mềm dự toán Eta năm 2020. Hỗ trợ trực tuyến Hotline 0965635638

Xem thêm một số bài viết khác liên quan :

Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Hà Nam năm 2020 ban hành theo Quyết định 2209/QĐ-UBND Xem tại đây

Bảng giá ca máy tỉnh HÀ Nam năm 2020 Xem tại đây

Đặt mua đơn giá phần mềm dự toán Eta tại HÀ Nam liên hệ Mr Duy 0965635638

Video hướng dẫn lập dự toán tỉnh Hà Nam mới nhất năm 2020 theo Quyết định 2209/QĐ-UBND ngày 27/10/2020

Tags:

Call Now Button