Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Trà Vinh năm 2020

Ban hành Bộ Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Trà Vinh năm 2020 theo Quyết định 3820/QĐ-UBND ngày 01/12/2020. Làm cơ sở xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh. Theo cơ sở Thông tư 10/2019/TT-BXD, Thông tư 15/2019/TT-BXD, Thông tư 11/2019/TT-BXD

Cơ sở Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Trà Vinh năm 2020

Cơ sở xây dựng Đơn giá xây dựng công trình Trà Vinh năm 2020 gồm có:

1. Nghị định 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng

2. Thông tư 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ xây dựng; Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng

3. Thông tư 10/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ xây dựng ban hành định mức xây dựng

4. Thông tư 11/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ xây dựng bảng tính giá ca máy

5. Thông tư 02/2020/TT-BXD ngày 20/7/2020 của Bộ xây dựng sửa đổi bổ sung cho 04 thông tư

Nội dung Bộ đơn giá XDCT tỉnh Trà Vinh năm 2020

Điều 1. Công bố Bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Trà Vinh gồm :

Ngày 01/12/2020 UBND tỉnh ban hànhQuyết định 3820/QĐ-UBND bộ đơn giá xây dựng công trình Trà Vinh gồm:

1. Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Trà Vinh

2. Đơn giá lắp đặt hệ thống kỹ thuật của công trình tỉnh Trà Vinh

3. Đơn giá khảo sát xây dựng công trình tỉnh Trà Vinh

4. Đơn giá Sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng tỉnh Trà Vinh

5. Đơn giá thí nghiệm chuyên ngành xây dựng tỉnh Trà Vinh

Điều 2. Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở : Xây dựng, Công thương, Giao thông vận tải, NN và PTNT, Tài chính, Kế hoạch và đầu tư; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan; Đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành các Quyết định này

Phần mềm dự toán Eta 2020  đã tiếp nhận thông tin và đang cập nhật dữ liệu vào phần mềm; Để các đơn vị áp dụng kịp thời bộ đơn giá trong việc lập, thẩm tra, phê duyệt dự toán công trình

Quyết định 3820/QĐ-UBND Đơn giá XDCT tỉnh Trà Vinh năm 2020

1. Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Trà Vinh quý 3 năm 2020 ban hành theo Quyết định 3575/QĐ-UBND ngày 30/10/2020; Thay thế cho Công văn số 191/SXD-QLXD ngày 25/02/2020. Hướng dẫn xác định nhân công theo Thông tư 15/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng

2. Bảng giá ca máy tỉnh Trà Vinh theo Quyết định 3577/QĐ-UBND ngày 30/10/2020. Làm cơ sở xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh mới nhất. Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Trà Vinh quý 3 năm 2020 ban hành theo Quyết định 3575/QĐ-UBND ngày 30/10/2020.

Quyết định 3820/QĐ-UBND ngày 01/12/2020 ban hành Bộ đơn giá XDCT tỉnh Trà Vinh năm 2020

Nội dung quyết định 3820/QĐ-UBND xem chi tiết tại đây

Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Trà Vinh năm 2020

Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Trà Vinh năm 2020

Mọi vướng mắc trong quá trình cập nhật và sử dụng vui lòng liên hệ tư vấn hỗ trợ Hotline 0965635638

Xem thêm một số bài viết khác liên quan :

Đơn giá nhân công tỉnh Trà Vinh năm 2020 ban hành theo Quyết định 3575/QĐ-UBND ngày 30/10/2020 Xem Tại đây

Bảng giá ca máy tỉnh Trà Vinh năm 2020 theo Quyết định 3577/QĐ-UBND ngày 30 tháng 10 năm 2020 Xem tại đây

Video hướng dẫn lập dự toán mới nhất theo Bộ đơn giá XDCT tỉnh Trà Vinh năm 2020

Tags: