Đơn giá khảo sát tỉnh Kiên Giang Quyết định 1945/QĐ-UBND

Đơn giá khảo sát xây dựng công trình tỉnh Kiên Giang năm 2021 theo quyết định 1945/QĐ-UBND ngày 18/8/2020. Làm cơ sở xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh. Theo cơ sở Thông tư 10/2019/TT-BXD, Thông tư 15/2019/TT-BXD, Thông tư 11/2019/TT-BXD

Đơn giá khảo sát tỉnh Kiên Giang năm 2021 Quyết định 1945/QĐ-UBND

Cơ sở xây dựng Đơn giá khảo sát xây dựng công trình Kiên Giang năm 2020 gồm có:

1. Nghị định 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng

2. Thông tư 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ xây dựng; Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng

3. Thông tư 10/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ xây dựng ban hành định mức xây dựng

4. Thông tư 11/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ xây dựng bảng tính giá ca máy

Nội dung Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Kiên Giang năm 2020

Điều 1. Công bố Bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Kiên Giang gồm :

Ngày 18/8/2020 UBND tỉnh Kiên Giang đã ban hành bộ đơn giá xây dựng công trình Kiên Giang năm 2020 theo các Quyết định sau đây:

1. Quyết định 1943/QĐ-UBND công bố Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Kiên Giang

2. Quyết định 1944/QĐ-UBND công bố Đơn giá lắp đặt hệ thống kỹ thuật của công trình tỉnh Kiên Giang

3. Quyết định 1945/QĐ-UBND công bố Đơn giá khảo sát xây dựng công trình Kiên Giang

4. Quyết định 1946/QĐ-UBND công bố Đơn giá Sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng tỉnh Kiên Giang

5. Quyết định 1947/QĐ-UBND công bố Đơn giá thí nghiệm chuyên ngành xây dựng tỉnh Kiên Giang

Điều 2. Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở : Xây dựng, Công thương, Giao thông vận tải, NN và PTNT, Tài chính, Kế hoạch và đầu tư; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan; Đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành các Quyết định này

Quyết định 1945/QĐ-UBND đơn giá khảo sát tỉnh Kiên Giang

Tải file quyết định 1945/QĐ-UBND ban hành bộ đơn giá khảo sát Kiên Giang năm 2020

Đơn giá khảo sát tỉnh Kiên Giang Quyết định 1945/QĐ-UBND

Phần mềm dự toán Eta 2020  đã tiếp nhận thông tin và đang cập nhật dữ liệu vào phần mềm; Để các đơn vị áp dụng kịp thời bộ đơn giá trong việc lập, thẩm tra, phê duyệt dự toán công trình

Mọi vướng mắc trong quá trình cập nhật và sử dụng vui lòng liên hệ tư vấn hỗ trợ Hotline 0965635638

Xem thêm một số bài viết khác liên quan :

Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Kiên Giang năm 2020 theo Quyết định số 1748/QĐ-UBND ngày 30/7/2020 Xem Tại đây

Bảng giá ca máy tỉnh Kiên Giang năm 2020 theo Quyết định 1753/QĐ-UBND ngày 31/7/2020 Xem tại đây

Video hướng dẫn lập dự toán mới nhất theo Bộ đơn giá xdct tỉnh Kiên Giang năm 2020

Tags: