Đính chính đơn giá xây dựng Bà Rịa Vũng Tàu

Đính chính đơn giá xây dựng Bà Rịa Vũng Tàu ban hành ngày 24/8/2020 theo công văn 3132/SXD-KTVLXD . Điều chỉnh các sai sót trong tập đơn giá xây dựng năm 2020 do tỉnh ban hành ngày 14/7/2020

Đính chính đơn giá xây dựng Bà Rịa Vũng Tàu năm 2020

Ngày 14/7/2020, UBND tỉnh đã ban hành các tập đơn giá theo quyết định số

  • Đơn giá Phần Xây dựng – Quyết định 1901/QĐ-UBND
  • Đơn giá Phần Lắp đặt hệ thống kỹ thuật   – Quyết định 1902/QĐ-UBND
  • Đơn giá Phần Khảo sát xây dựng – Quyết định 1903/QĐ-UBND
  • Đơn giá Phần Lắp đặt máy và thiết bị công nghệ – Quyết định 1904/QĐ-UBND
  • Đơn giá thí nghiệm chuyên ngành – Quyết định 1905/QĐ-UBND

Do sơ xuất trong quá trình nhập liệu để xây dựng đơn giá, đã xảy ra sai sót trong một số tập đơn giá. UBND tỉnh chấp nhận ủy quyền cho Giám đốc Sở Xây dựng đính chính tại Văn bản số 8883/UBND-VP ngày 20/8/2020

Đính chính đơn giá xây dựng Bà Rịa Vũng Tàu

Bộ Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu năm 2020

Cơ sở xây dựng Đơn giá xây dựng công trình Bà Rịa Vũng Tàu năm 2020 gồm có:

1. Nghị định 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng

2. Thông tư 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ xây dựng; Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng

3. Thông tư 10/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ xây dựng ban hành định mức xây dựng

4. Thông tư 11/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ xây dựng

Tải file đính kèm đính chính đơn giá XDCT tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu năm 2020 Tại đây

Bảng giá ca máy thiết bị tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu năm 2020 ban hành theo Quyết định 130/QĐ-SXD ngày 8/7/2020 Xem tại đây

Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu năm 2020 ban hành theo Quyết định 132/QĐ-SXD ngày 8/07/2020 Xem tại đây

Tags: