Nội dung báo cáo kết quả khảo sát xây dựng

Nội dung báo cáo kết quả khảo sát xây dựng gồm những gì? Quy định theo Nghị định 15/2021/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng

Nội dung lập báo cáo kết quả khảo sát xây dựng năm 2021

Nội dung báo cáo kết quả khảo sát được quy định chi tiết tại Điều 29 của Nghị định 15/2021/NĐ-CP gồm:

1, Căn cứ thực hiện khảo sát xây dựng

2, Quy trình và phương pháp khảo sát xây dựng

3, Khái quát về vị trí và điều kiện tự nhiên của khu vực khảo sát xây dựng; Đặc điểm, quy mô, tính chất của công trình

4, Khối lượng khảo sát xây dựng đã thực hiện

5, Kết quả, số liệu khảo sát xây dựng sau khi thí nghiệm, phân tích

6, Các ý kiến đánh giá, lưu ý, đề xuất ( nếu có )

7, Kết luận và kiến nghị

8, Các phụ lục kèm theo

Trình tự thực hiện khảo sát xây dựng

Trình tự thực hiện khảo sát xây dựng được quy định tại Điều 25 của Nghị định 15/2021/NĐ-CP

a, Lập và phê duyệt nhiệm vụ khảo sát xây dựng

b, Lập và phê duyệt phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng

c, Thực hiện khảo sát xây dựng

d, Nghiệm thu, phê duyệt kết quả khảo sát xây dựng

Nội dung hương án kỹ thuật khảo sát xây dựng lập báo cáo kết quả

1, Cơ sở lập phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng

2, Thành phần, khối lượng công tác khảo sát xây dựng

3, Phương pháp, thiết bị khảo sát và phòng thí nghiệm được sử dụng

4, Tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về khảo sát xây dựng áp dụng

5, Tổ chức thực hiện và biện pháp kiểm soát chất lượng của nhà thầu khảo sát xây dựng

6, Tiến độ thực hiện

7, Biện pháp đảm bảo cho người, thiết bị, các công trình hạ tầng kỹ thuật và các công trình xây dựng khác trong khu vực khảo sát; Biện pháp bảo vệ môi trường, giữ gìn cảnh quản trong khu khảo sát; Phục hồi hiện trạng sau khi khảo sát xây dựng

Đã được cập nhật chi tiết trên Phần mềm dự toán Eta lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Số điện thoại tư vấn hỗ trợ và đặt mua phần mềm dự toán Eta 0965.635.638

Xem thêm một số bài viết khác có liên quan

Những dự án chỉ cần lập báo cáo kinh tế – Kỹ thuật Xem tại đây

Hồ sơ quyết toán công trình xây dựng gồm những gì Xem Tại đây

Hồ sơ quyết toán công trình xây dựng

Tags: