Điều chỉnh dự án đầu tư công

Quá trình thi công phát sinh khoản mục chi phí di dời điện (do vướng mặt bằng) có phải điều chỉnh dự án đầu tư công hay không?

Điều chỉnh dự án, điều chỉnh chủ trương đầu tư công

Hỏi: (Võ Văn Bình – binhvo8080@yahoo.com)

Hiện tôi đang làm ở Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình huyện. Ban được UBND huyện giao quản lý dự án 1 cây cầu X với TMĐT là 19,7 tỷ đồng từ nguồn vốn đầu tư công (vốn ngân sách thành phố), nội dung cụ thể như sau:

– Dự án được Ủy ban nhân dân thành phố quyết định chủ trương đầu tư năm 2018

– Dự án được UBND huyện phê duyệt dự án đầu tư tháng 9/2019 Và phê duyệt TKBVTC-DT tháng 7/2020; Dự án triển khai thi công tháng 10 năm 2020 và hiện đang thi công.

– Tại quyết định phê duyệt dự án đầu tư TMĐT bao gồm 05 khoản mục chi phí; Chi phí xây dựng, chi phí quản lý dự án; Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng, chi phí phí khác, chi phí dự phòng.

Tuy nhiên, trong quá trình thi công bị công trình bị vướng mặt bằng hệ thống lưới điện trung thế. Bất khả kháng phải di dời tái lập lưới điện ra ngoài phạm vi công trình.

Theo đó, cần thiết phải phát sinh bổ sung thêm khoản mục chi phí di dời, tái lập lưới điện vào trong dự án (trong hồ sơ điều chỉnh có phát sinh chi phí hạng mục tháo dở cầu cũ). Sau khi phát sinh thì dự phòng phí vẫn đảm bảo không vượt TMĐT so với chủ trương đầu tư và dự án đầu tư được phê duyệt ban đầu.

Như vậy, theo nội dung trình bày như trên thì trường hợp này có phải điều chỉnh dự án hay chỉ điều chỉnh TKBVTC-DT sau thiết kế cơ sở. Nếu điều chỉnh dự án thì có phải bắt buột điều chỉnh chủ trương đầu tư trước khi điều chỉnh dự án hay không?

Trường hợp điều chỉnh dự án đầu tư công

Theo nội dung câu hỏi, dự án sử dụng vốn đầu tư công, trong quá trình thi công xây dựng công trình bị vướng hệ thông lưới điện trung áp do vậy phải di chuyển ra ngoài phạm vi công trình dẫn tới phát sinh thêm khoản mục chi phí (việc phát sinh chi phí không vượt tổng mức đầu tư được duyệt). Căn cứ quy định tại Điều 61 Luật Xây dựng và Điều 19 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ về điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng thì việc bổ sung, điều chỉnh như đã nêu ở trên không thuộc trường hợp phải điều chỉnh dự án, chủ đầu tư lập thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở và dự toán điều chỉnh để trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định và phê duyệt.

Quy định điều chỉnh dự án đầu tư công xây dựng

Quy định chi tiết tại Điều 19 của Nghị định 15/2021/NĐ-CP của Chính phủ ngày 3/3/2021; Về Quản lý dự án đầu tư xây dựng

Thông tư hướng dẫn điều chỉnh dự án đầu tư thì hiện tại chưa có ban hành. Các bạn cùng chờ đời và cập nhật mới nhất trên Kênh Youtube: Duy Dự Toán

Trường hợp điều chỉnh dự án đầu tư công

1. Do ảnh hưởng của thiên tai, sự cố môi trường, dịch họa, hỏa hoạn, các yếu tố bất khả kháng

2. Xuất hiện yếu tố mang lại hiệu quả cao hơn cho dự án khi đã được chủ đầu tư chứng minh về hiệu quả tài chính, kinh tế xã hội

3. Khi quy hoạch xây dựng có ảnh hưởng trực tiếp tới dự án

4. Khi chỉ số giá xây dựng do Bộ xây dựng, UBND cấp tỉnh công bố trong thời gian thực hiện dự án LỚN HƠN chỉ số giá xây dựng dùng để tính trượt giá  trong TMĐT dự án được duyệt

5. Khi điều chỉnh chủ trương đầu tư dẫn đến phải điều chỉnh dự án ( khoản 18 Điều 1 Luật 62/2020/QH14)

Thông tư hướng dẫn điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng

Chúng ta vẫn áp dụng theo Nghị định 15/2021/NĐ-CP của Chính phủ. Nội dung và các trường hợp điều chỉnh dự án đầu tư gồm :

Đối với các dự án xây dựng điều chỉnh, cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh trong các trường hợp sau:

a, Khi điều chỉnh dự án có thay đổi về mục tiêu, quy mô sử dụng đất và đầu tư

b, Khi có thay đổi về chỉ tiêu quy hoạch, kiến trúc của dự án tại quy hoạch chi tiết xây dựng, quy hoạch có tính chất kỹ thuật chuyên ngành khác hoặc quyết định, chấp thuận chủ trương đầu tư được phê duyệt

c, Khi điều chỉnh làm tăng tổng mức đầu tư của dự án đối với dự án đầu tư công; Dự án sử dụng vốn nhà nước ngoài ngân sách

d, Khi có thay đổi về giải pháp bố trí công năng chính trong công trình dẫn đến yêu cầu phải đánh giá lại về giải pháp thiết kế bảo đảm an toàn xây dựng, phòng, chống cháy, nổ, bảo vệ môi trường, sự tuân thủ quy chuẩn kỹ thuật của dự án

Một số bài viết khác liên quan điều chỉnh dự án đầu tư công

Dự án đầu tư công điều chỉnh tổng mức đầu tư như thế nào? Xem Tại đây

Nội dung báo cáo kết quả khảo sát xây dựng năm 2021  Xem Tại đây

Thuê chỗ ở có được thanh toán chi phí lán trại trong quản lý chi phí  Xem Tại đây

Trường hợp Điều chỉnh dự án đầu tư công mới nhất năm 2021 khi  nào

Tags: