Xử lý chuyển tiếp Nghị định 68/2019/NĐ-CP Chính phủ

Xử lý chuyển tiếp Nghị định 68/2019/NĐ-CP Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Tình hình thực hiện của Nghị định 68/2019/NĐ-CP xin ý kiến quay về Nghị định 32/2015/NĐ-CP theo Công văn 3331/VPCP-CN ngày 27/4/2020 của Văn Phòng Chính phủ.

Xem xét góp ý việc tiếp tục áp dụng Nghị định 32/2015/NĐ-CP của Chính phủ ngày 25/3/2015 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng để khắc phục những vấn đề trong xử lý chuyển tiếp của Nghị định 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Xử lý chuyển tiếp theo Nghị định 68/2019/NĐ-CP của Chính Phủ

Điểm chú ý:

Dự án đã lập, thẩm định nhưng chưa được phê duyệt hoặc đã được phê duyệt nhưng chưa triển khai thi các hoạt động quản lý chi phí đầu tư xây dựng tiếp theo thực hiện Nghị định 68

Điều chỉnh lại cơ cấu Tổng mức đầu tư do chủ đầu tư quyết định trên cơ sở đảm bảo tiến độ thực hiện dự án và hiệu quả

Xử lý chuyển tiếp Nghị định 68/NĐ-CP Chính phủ

So sánh điểm mới nghị định 68 và nghị định 32

Theo đó ngày 14/8/2019 Chính phủ ban hành Nghị định số 68/2019/NĐ-CP của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định có hiệu lực áp dụng từ 01/10/2019

Điểm mới của Nghị định 68 thay thế cho nghị định 32 của Chính phủ như sau

so sánh nghị định 68 và nghị định 32

Theo đó Nghị định 68/2019/NĐ-CP đã có điểm thay thế cho Nghị định 32

Xem thêm So sánh nghị định 32/2015/NĐ-CP vs Nghị định 68/2019/NĐ-CP Tại Đây

Xử lý chuyển tiếp theo Thông tư 10/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng

Việc áp dụng định mức xây dựng trong giai đoạn chuyển tiếp quy định tại Điều 36 Nghị định số 68/2019/NĐ-CP được quy định cụ thể như sau:

1. Dự án đầu tư xây dựng đã phê duyệt trước ngày có hiệu lực của Nghị định số 68/2019/NĐ-CP và đang triển khai thực hiện thì tiếp tục sử dụng; vận dụng định mức xây dựng theo quy định tại Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ. Trường hợp gói thầu xây dựng chưa ký kết hợp đồng sau ngày 15/02/2020; Chủ đầu tư quyết định việc áp dụng định mức điều chỉnh giá gói thầu xây dựng nhưng phải đáp ứng yêu cầu tiến độ, hiệu quả của dự án.

2. Đối với dự án đầu tư xây dựng đã phê duyệt sau ngày có hiệu lực Nghị định số 68/2019/NĐ-CP:
a) Trường hợp gói thầu đã sử dụng, vận dụng định mức xây dựng theo quy định tại Nghị định số 32/2015/NĐ-CP để xác định giá gói thầu xây dựng, đã lựa chọn được nhà thầu và đã ký kết hợp đồng xây dựng trước ngày 15/02/2020 thì thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết.

b) Trường hợp gói thầu xây dựng chưa thực hiện lựa chọn nhà thầu hoặc đang thực hiện lựa chọn nhà thu trước ngày 15/02/2020 thì áp dụng định mức xây dựng ban hành tại Thông tư này để cập nhật giá gói thầu xây dựng

3. Đối với hợp đồng xây dựng theo đơn giá điều chỉnh đã được ký kết trước ngày 15/02/2020; thì việc điều chỉnh giá hợp đồng căn cứ nội dung đã ký kết và các quy định pháp luật áp dụng cho hợp đồng để thực hiện.

GIÁO TRÌNH lập dự toán theo Thông tư 10/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng

Hotline: 0965635638

Khóa học gồm 7 video + Giáo trình chi tiết

Tổng quan về khóa học

Video 1. Tổng quan về các nghị định cần áp dụng, Ứng dụng phần mềm lập dự toán xây dựng
https://youtu.be/8myH5TBIDR8
Video 2. Nhập liệu Tiên Lượng ( Bóc khối lượng Dự toán )
https://youtu.be/kkavZK2ulTk
Video 3. Điều chỉnh giá Vật liệu + Xác định cước vận chuyển
https://youtu.be/XRqu8FK1Sbo

Video 4: Xác định giá nhân công

Video 5: Tính giá ca máy

Video 6: Xác Định giá Dự Toán – Dự Thầu

Video 7: Xác định Tổng mức đầu tư

Chi tiết các buổi xem tại đây

Buổi 1. Xác định các thông tư nghị định cần áp dụng lập dự toán tại thời điểm sau 15/2/2020

1. Thông tư 10/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng . Ban hành tập định mức dự toán xây dựng công trình gồm: Phần Xây dựng, Lắp đặt, Khảo sát, Sữa chữa, Thí nghiệm vật liệu

Thay thế Tập định mức cũ gồm:

định mức 1776, 1777, 1129, 1149,1169

2. Thông tư 15/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng. Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng

Thay thế Thông tư 05/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng

3. Thông tư 11/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng. Ban hành định mức ca máy và thiết bị thi công xây dựng

Thay thế Quyết định 1134/2015/QĐ-BXD ngày 28/10/2015 của Bộ Xây dựng

4. Thông tư 09/TT-BXD của Bộ Xây dựng. Xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Thay thế Thông tư 06/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng ngày 10/3/2016

Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí cho 5 loại công trình gồm:

a, Công trình dân dụng

b, Công trình hạ tầng kỹ thuật

c, Công trình công nghiệp

d, Công trình giao thông

e, Công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn ( công trình thủy lợi )

5. Thông tư 16/TT-BXD của Bộ Xây dựng. Hướng dẫn xác định tổng mức đầu tư xây dựng

Thay thế Quyết định 79/2017/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng

Hotline: 0965635638

 

Tags: