Vận chuyển đất đổ đi sử dụng mã AB hay AM

Vận chuyển đất đổ đi sử dụng mã AB hay AM theo quy định của Thông tư 10/2019/TT-BXD của Bộ xây dựng. Trường hợp nào vận chuyển đất và đất đổ thải sử dụng mã định mưc AB hay AM

Vận chuyển đất đổ đi sử dụng mã AB hay AM

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Thông tư số 10/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng về ban hành định mức xây dựng:

– Định mức vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ (mã hiệu AB.41000) được quy định tại Chương II cho công tác vận chuyển đất trong phạm vi công trình với các cự ly vận chuyển (≤ 1km, ≤ 5km, > 5km) tương ứng với từng loại ô tô tự đổ và cấp đất, tính cho 1 m3 đất nguyên thổ đo tại nơi đào đã tính đến hệ số nở rời của đất.

– Định mức vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ (mã hiệu AM.23000) được quy định tại Chương XII cho công tác vận chuyển vật liệu đến địa điểm tập kết với cự ly vận chuyển (≤ 1km, ≤ 10km, ≤ 60km) tương ứng với từng loại ô tô tự đổ và loại đường, không phân biệt cấp đất, tính cho 1 m3 đất đo trên phương tiện vận chuyển.

Trường hợp vận chuyển đất bằng mã hiệu định mức AB ( đã tính hệ số nở rời )

Trường hợp vận chuyển đất bằng mã hiệu định mức AM ( chưa tính hệ số nở rời )

Quy định Vận chuyển đất đổ đi sử dụng mã AB hay AM

Theo quan điểm cá nhân tính vận chuyển đất trong nội bộ công trình sử dụng mã AB. Vận chuyển đất đến nơi tập kết sử dụng mã AM

Chúng ta tính trong nội bộ công trình là sử dụng mà AB và từ điểm ngoài công trình đến tập kết là sử dụng mã AM

Vận chuyển đất đổ đi sử dụng mã AB hay AM

Từ điểm A đến điểm B ( trong phạm vi công trình ) sử dụng vận chuyển đất mã AB

Từ điểm B đến điểm C ( ngoài phạm vi công trình ) sử dụng vận chuyển đất mã AM

Cập nhật đầy đủ chi tiết trong ứng dụng phần mềm dự toán Eta. Lập dự toán dự thầu thẩm tra và quyết toán công trình xây dựng

Số điện thoại liên hệ tư vấn hỗ trợ và đặt mua dự toán Eta Mr Duy 0965635638

Xem thêm một số bài viết khác liên quan

Cách tính vận chuyển đất Thông tư 10/2019/TT-BXD nên áp dụng mã AM hay mã AB Xem tại đây

Tags: