Tra cứu chi phí kiểm toán & thẩm tra, phê duyệt quyết toán theo Thông tư 10/2020/TT-BTC

Tra cứu chi phí kiểm toán & thẩm tra, phê duyệt quyết toán theo Thông tư 10/2020/TT-BTC

Chi phí kiểm toán quyết toán theo Thông tư 10/2020/TT-BTC

Ban biên tập xin chia sẽ đến anh chị em một File excel tra cứu chi phí kiểm toán & thẩm tra, phê duyệt quyết toán theo Thông tư 10/2020/TT-BTC ngày 20/02/2020.

File được thiết kế chuyên dùng để tra rất nhanh chi phí kiểm toán và & thẩm tra; Phê duyệt quyết toán bằng cách nhập tổng mức đầu tư và chi phí dự phòng.

Ngoài ra, file còn phân loại các trường hợp điều chỉnh chi phí kiểm toán và & thẩm tra, phê duyệt quyết toán:

– Dự án có chi phí thiết bị chiếm tỷ trọng ≥ 50% tổng mức đầu tư được duyệt. Định mức chi phí kiểm toán độc lập và định mức chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán được tính bằng 70% định mức;

– Đối với dự án, dự án thành phần, tiểu dự án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư độc lập có quyết định phê duyệt dự án riêng.

Bên cạnh Mẫu báo cáo quyết toán dự án thì File excel tra cứu chi phí kiểm toán & thẩm tra, phê duyệt quyết toán sẽ giúp ích rất nhiều trong công việc của các anh chị.

Chi phí kiểm toán quyết toán theo Thông tư 10/2020/TT-BTC

Xác định chi phí kiểm toán độc lập và chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán:

Chi phí kiểm toán độc lập và chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành là chi phí tối đa được xác định trên cơ sở tổng mức đầu tư được duyệt hoặc tổng mức đầu tư điều chỉnh của dự án sau khi loại trừ chi phí dự phòng (sau đây gọi chung là Tổng mức đầu tư của dự án sau loại trừ) và tỷ lệ quy định tại bảng định mức chi phí kiểm toán độc lập và chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán dưới đây:

Chi phí Tổng mức đầu tư sau loại trừ sẽ dùng để xác định mốc tính toán chi phí kiểm định độc lập; Và chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán

Gồm các mốc từ 5 tỷ, 10 tỷ, 50 tỷ, 100 tỷ, 500 tỷ, 1000 tỷ, 10000 tỷ, lớn hơn 10000 tỷ

Chi phí kiểm toán quyết toán theo Thông tư 10/2020/TT-BTC

 

Xem thêm một số bài viết có liên quan tới chi phí thẩm tra

Hạng mục phát sinh trên 1 tỷ đồng có phải mở gói đấu thầu mới không Xem Tại đây

Video hướng dẫn tra cứu và xác định Tổng mức đầu tư theo Thông tư 16/2019/TT-BXD Xem Tại đây

Tags: