thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi, Báo cáo kinh tế – kỹ thuật Tu bổ di tích.

Ngày 13/10/2022 Bộ Xây dựng đã có công văn 4636/BXD-HĐXD gửi Sở Xây dựng Khánh Hòa hướng dẫn thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi Tu bổ di tích, Báo cáo kinh tế – kỹ thuật Tu bổ di tích.

Thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi, Báo cáo kinh tế – kỹ thuật Tu bổ di tích.

Theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 56 Luật Xây dựng được sửa đổi, bổ sung tại khoản 13 Điều 1 Luật số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội thì: “Người quyết định đầu tư có trách nhiệm tổ chức thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng, Báo cáo kinh tế – kỹ thuật đầu tư xây dựng, giao cơ quan chuyên môn trực thuộc hoặc tổ chức, cá nhân có chuyên môn phù hợp với tính chất, nội dung của dự án khi không có cơ quan chuyên môn trực thuộc (sau đây gọi là cơ quan chủ trì thẩm định) thực hiện thẩm định các nội dung quy định tại Điều 57 của Luật này”.

Việc thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật (gồm cả dự án tu bổ di tích), theo quy định tại khoản 13 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội thì người quyết định đầu tư có trách nhiệm tổ chức thẩm định Báo cáo kinh tế – kỹ thuật đầu tư xây dựng và không thuộc đối tượng phải được cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định.

Về thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng, trường hợp dự án đầu tư xây dựng công trình văn hóa, tôn giáo, tín ngưỡng thuộc Mục I phụ lục IX Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng thì được xác định là dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng. Thẩm quyền thẩm định của của cơ quan chuyên môn về xây dựng được quy định tại Điều 13 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP, của cơ quan chủ trì thẩm định được quy định tại Điều 12 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP.

Khoản 6 Điều 2 Nghị định số 166/2018/NĐ-CP ngày 25/12/2018 của Chính phủ quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục, lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử – văn hóa, danh lam thắng cảnh quy định “Thẩm định dự án tu bổ di tích, báo cáo kinh tế – kỹ thuật tu bổ di tích là ý kiến của cơ quan quản lý nhà nước về di sản văn hóa đối với nội dung bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích do dự án đề xuất để làm cơ sở cho chủ đầu tư xem xét, điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện dự án, báo cáo kinh tế – kỹ thuật trước khi quyết định phê duyệt hoặc trình người có thẩm quyền phê duyệt dự án, báo cáo kinh tế – kỹ thuật theo quy định hiện hành”.

Cơ quan chủ trì thẩm định tổng hợp kết quả thẩm định của cơ quan chuyên môn về xây dựng, ý kiến của các cơ quan thực hiện chức năng quản lý ngành, lĩnh vực có liên quan, trình người quyết định đầu tư phê duyệt dự án theo quy định tại khoản 7 Điều 12 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP, trong đó có kết quả thẩm định đối với dự án tu bổ di tích quy định tại điểm c khoản 5 Điều này.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm
BXD_4636-BXD-HDXD_13102022_signed.pdf

Nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Xây dựng (www.moc.gov.vn)

Tags: