Suất vốn đầu tư năm 2022

Suất vốn đầu tư năm 2022 theo Nghị định 10/2021/NĐ-CP của Chính phủ quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Trình tự đầu tư xây dựng Nghị định 15/2021/NĐ-CP của Chính phủ

Suất vốn đầu tư xây dựng năm 2022 là gì ?

Theo Điều 25 Nghị định 10/2021/NĐ-CP của Chính phủ

Suất vốn đầu tư xây dựng là mức chi phí cần thiết cho một đơn vị tính theo diện tích, thể tích, chiều dài hoặc công suất hoặc năng lực phục vụ của công trình theo thiết kế, là căn cứ để xác định sơ bộ tổng mức đầu tư xây dựng, tổng mức đầu tư xây dựng

Suất vốn đầu tư năm 2022 gồm chi phí

2. Suất vốn đầu tư xây dựng gồm: chi phí xây dựng; chi phí thiết bị; chi phí quản lý dự án; chi phí tư vấn đầu tư xây dựng; một số khoản mục chi phí khác và thuế giá trị gia tăng cho các chi phí nêu trên. Suất vốn đầu tư xây dựng chưa gồm chi phí dự phòng và chi phí thực hiện một số loại công việc theo yêu cầu riêng của dự án, công trình.

Suất vốn đầu tư là căn cứ để xác định sơ bộ tổng mức đầu tư, tổng mức đầu tư

Tổng mức đầu tư và Sơ bộ tổng mức đầu tư

Tổng mức đầu tư gồm các chi phí sau:

Chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư

Chi phí xây dựng

Chi phí thiết bị

Chi phí quản lý dự án

Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng

Chi phí khác

Chi phí dự phòng

Video hướng dẫn xác định Suất vốn đầu tư xây dựng XEM TẠI ĐÂY

Lưu ý Suất vốn đầu tư chưa gồm chi phí dự phòng chi phí thực hiện một số loại công việc theo yêu cầu riêng của dự án, công trình.

Trình tự đầu tư xây dựng Nghị định 15/2021

1. Giai đoạn chuẩn bị dự án gồm các công việc

Khảo sát xây dựng;

Lập, thẩm định, Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, quyết định hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư (nếu có);

Lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng phục vụ lập Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng;

Lập, thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi để phê duyệt/quyết định đầu tư xây dựng và thực hiện các công việc cần thiết khác liên quan đến chuẩn bị dự án;

2. Giai đoạn thực hiện dự án gồm các công việc

a, Chuẩn bị mặt bằng xây dựng, rà phá bom mìn (nếu có);

b, Khảo sát xây dựng;

c, lập, thẩm định, phê duyệt thiết kế, dự toán xây dựng;

d, cấp giấy phép xây dựng (đối với công trình theo quy định phải có giấy phép xây dựng); lựa chọn nhà thầu và ký kết hợp đồng xây dựng;

e, thi công xây dựng công trình; giám sát thi công xây dựng;

f, tạm ứng, thanh toán khối lượng hoàn thành; vận hành, chạy thử; nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng; bàn giao công trình đưa vào sử dụng và các công việc cần thiết khác

3. Giai đoạn kết thúc dự án gồm các công việc

1. Quyết toán hợp đồng xây dựng,

2. Quyết toán dự án hoàn thành,

3. Xác nhận hoàn thành công trình,

4. Bảo hành công trình xây dựng, bàn giao các hồ sơ liên quan và các công việc cần thiết khác.

Một số bài viết khác liên quan trình đầu tư xây dựng

Tổng hợp đơn giá nhân công xây dựng năm 2021 của 63 Tỉnh/Tp Xem Tại đây

Tổng hợp bảng tính giá ca máy năm 2022 mới nhất của 63 tỉnh thành phố Xem Tại đây

Tổng hợp thông tư nghị định xây dựng năm 2022 Xem Tại đây

Tags: