Quyết toán khối lượng phát sinh phụ lục 03c

Quyết toán khối lượng phát sinh phụ lục 03c Nghị định 99/2021/NĐ-CP của Chính phủ. Quy định về quản lý, thanh toán quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công. Thay thế Phụ lục 08b Nghị định 11/2020/NĐ-CP ngày 20/01/2020 của Chính phủ. Ban hành ngày 11/11/2021 có hiệu lực 1/1/2022

File Excel mẫu phụ lục 03c quyết toán khối lượng phát sinh Nghị định 99/2021/NĐ-CP

 

1, Tổng giá trị khối lượng phát sinh: là giá trị mà chủ đầu tư; và nhà thầu đã ký kết theo quy định của pháp luật.

2, Giá trị tạm ứng còn lại chưa thu hồi đến cuối kỳ trước: là số tiền mà chủ đầu tư đã tạm ứng cho nhà thầu theo điều khoản của hợp đồng (hoặc đã tạm ứng trực tiếp cho chủ đầu tư trường hợp tự thực hiện hoặc đã tạm ứng cho các tổ chức, đơn vị thực hiện các công việc không thông qua hợp đồng) chưa được thu hồi đến cuối kỳ trước.

3, Số tiền đã thanh toán khối lượng hoàn thành đến cuối kỳ trước: là số tiền mà chủ đầu tư đã thanh toán cho nhà thầu (trực tiếp cho chủ đầu tư trường hợp tự thực hiện hoặc cho các tổ chức, đơn vị thực hiện các công việc không thông qua hợp đồng) phần giá trị khối lượng đã hoàn thành đến cuối kỳ trước (không bao gồm số tiền đã tạm ứng).

4, Luỹ kế giá trị khối lượng thực hiện đến cuối kỳ này: là luỹ kế giá trị khối lượng thực hiện theo hợp đồng (hoặc theo dự toán trường hợp thực hiện không thông qua hợp đồng) đến cuối kỳ trước cộng với giá trị khối lượng thực hiện theo hợp đồng (hoặc theo dự toán) trong kỳ phù hợp với biên bản nghiệm thu đề nghị thanh toán. Trường hợp không đủ kế hoạch vốn để thanh toán hết giá trị khối lượng đã được nghiệm thu ghi trong Bảng xác định giá trị khối lượng hoàn thành, thì sẽ chuyển sang kỳ sau thanh toán tiếp, không phải lập lại Bảng xác định giá trị khối lượng hoàn thành mà chỉ lập giấy đề nghị thanh toán.

5, Thanh toán để thu hồi tạm ứng: là số tiền mà chủ đầu tư và nhà thầu thống nhất thanh toán để thu hồi một phần hay toàn bộ số tiền tạm ứng theo hợp đồng còn lại chưa thu hồi đến cuối kỳ trước

6, Giá trị đề nghị giải ngân kỳ này: là số tiền mà chủ đầu tư đề nghị cơ quan kiểm soát, thanh toán thực hiện thanh toán cho nhà thầu theo điều khoản thanh toán của hợp đồng đã ký kết 

7, Luỹ kế giá trị giải ngân gồm 2 phần:

– Tạm ứng:

– Thanh toán khối lượng hoàn thành

8, Đơn vị tiền là ngoại tệ áp dụng đối với dự án đầu tư công tại nước ngoài.

File Excel mẫu phụ lục 03a quyết toán Nghị định 99/2021/NĐ-CP

Mẫu file Excel Phụ lục 03a quyết toán công trình theo Nghị định 99/2021/NĐ-CP Xem Tại đây

Hướng dẫn quyết toán công trình theo phụ lục 08b Nghị định số 11/2020/NĐ-CP. Ban hành có hiệu lực ngày 20/01/2020 của Chính phủ XEM TẠI ĐÂY

Tổng hợp đơn giá nhân công xây dựng năm 2021 của 63 Tỉnh/Tp Xem Tại đây

Tổng hợp bảng tính giá ca máy năm 2022 mới nhất của 63 tỉnh thành phố Xem Tại đây

Video hướng dẫn tạo và ghi chú biểu mẫu Quyết toán theo Phụ lục 03c

Tags: