Phân cấp công trình theo quy định mới Luật xây dựng sửa đổi

Phân cấp công trình theo quy định mới Luật xây dựng sửa đổi

Tại khoản 3, điều 1 Luật số 62/2020/QH14 năm 2020 sửa đổi, bổ sung Điều 5, Luật Xây dựng số 50/2014/QH13:

“Điều 5. Loại, cấp công trình xây dựng

Phân cấp công trình theo quy định mới Luật xây dựng

2. Cấp công trình xây dựng được xác định cho từng loại công trình gồm:

a) Cấp công trình xây dựng phục vụ quản lý hoạt động đầu tư xây dựng quy định tại Luật này được xác định căn cứ vào quy mô, mức độ quan trọng, thông số kỹ thuật của công trình, bao gồm cấp đặc biệt, cấp I, cấp II, cấp III và cấp IV, trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản này;

b) Cấp công trình xây dựng phục vụ thiết kế xây dựng công trình được quy định trong tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật. Cấp công trình phục vụ quản lý các nội dung khác được thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan.

Phân cấp công trình theo quy định mới Luật xây dựng sửa đổi

Như vậy, so với quy định cũ của Luật Xây dựng 2014 khi việc phân cấp công trình được mặc định là cấp công trình xây dựng phục vụ quản lý hoạt động đầu tư xây dựng, dẫn đến có chút nhọc nhằn, nhầm lẫn khi áp dụng luật.

Thì theo quy định mới này, phân cấp công trình đã phân biệt rõ giữa:

  • Cấp công trình xây dựng phục vụ quản lý hoạt động đầu tư xây dựng; ( Về cơ bản vẫn là cấp đặc biệt, cấp I, cấp II, cấp III và cấp IV);
  • Cấp công trình xây dựng phục vụ thiết kế xây dựng công trình;  (Quy định trong tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật).

Một số bài viết liên quan

Thông tư số 10/2020/TT-BTC ngày 20/02/2020 quy định về quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn nhà nước Xem Tại đây

Tags: