Luật Xây dựng sửa đổi số 62/2020/QH14 bổ sung một số điều

Luật số 62/2020/QH14 Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Xây dựng. Quốc hội chính thức thông qua Luật Xây dựng sửa đổi

Chiều ngày 17/6/2020, Quốc hội chính thức thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng với tỷ lệ 92,96% đại biểu Quốc hội biểu quyết tán thành.

Luật Xây dựng sửa đổi số 62/2020/QH14 gồm:

Theo đó, thêm công trình được miễn giấy phép xây dựng như:

– Công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động.

– Công trình đã được cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở hoặc đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt báo cáo kinh tế – kỹ thuật đầu tư xây dựng…

Luật Xây dựng sửa đổi số 62/2020/QH14 bổ sung một số điều

Ngoài ra, Luật quy định rõ thời gian thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng được tính từ ngày cơ quan, tổ chức thẩm định nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cụ thể:

– Đối với dự án quan trọng quốc gia, thời gian thẩm định thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư công.

– Đối với dự án nhóm A, thời gian thẩm định không quá 40 ngày; Trong đó thời gian thẩm định của cơ quan chuyên môn về xây dựng không quá 35 ngày.

– Đối với dự án nhóm B, thời gian thẩm định không quá 30 ngày; Trong đó thời gian thẩm định của cơ quan chuyên môn về xây dựng không quá 25 ngày.

– Đối với dự án nhóm C, thời gian thẩm định không quá 20 ngày; Trong đó thời gian thẩm định của cơ quan chuyên môn về xây dựng không quá 15 ngày.

Luật Xây dựng sửa đổi sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021.

Xem thêm một số bài liên quan Luật Xây dựng sửa đổi số 62/2020/QH14

Định mức chi phí quản lý dự án theo Thông tư số 16/2019/TT-BXD có bao gồm công tác giám sát, đánh giá dự án đầu tư? Xem Tại đây

Quyết toán chi phí dự phòng, khối lượng phát sinh của hợp đồng trọn gói Xem tại đây

Tags: