Định mức chi phí quản lý dự án theo Thông tư số 16/2019/TT-BXD

Định mức chi phí quản lý dự án theo Thông tư số 16/2019/TT-BXD có bao gồm công tác giám sát, đánh giá dự án đầu tư?

Thông tư 09/2019/TT-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2019 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng, tại gạch đầu dòng thứ 17, điểm b, khoản 1, điều 3:

“b) Chi phí quản lý dự án gồm các chi phí theo quy định tại khoản 2 Điều 21 Nghị định số 68/2019/NĐ-CP là các chi phí cần thiết để tổ chức thực hiện các công việc quản lý dự án từ giai đoạn chuẩn bị dự án đến khi kết thúc xây dựng đưa công trình của dự án vào khai thác sử dụng, cụ thể như sau:

Định mức chi phí quản lý dự án theo Thông tư số 16/2019/TT-BXD

– Giám sát công tác khảo sát xây dựng;

– Tuyển chọn thiết kế kiến trúc công trình hoặc lựa chọn phương án thiết kế kiến trúc công trình;

– Công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuộc trách nhiệm của chủ đầu tư;

– Thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng; Hoặc báo cáo kinh tế – kỹ thuật đầu tư xây dựng;

– Lập, thẩm định, thẩm tra, phê duyệt thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng;

– Lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng;

Chi phí quản lý dự án theo Thông tư số 16/2019/TT-BXD

– Quản lý chất lượng, khối lượng, tiến độ, chi phí xây dựng, hợp đồng xây dựng;

– Quản lý hệ thống thông tin công trình; Thu thập và cung cấp thông tin dữ liệu phục vụ công tác quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;

– Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường của công trình;

– Lập mới hoặc điều chỉnh định mức xây dựng của công trình;

– Xác định giá xây dựng công trình, chỉ số giá xây dựng công trình;

– Kiểm tra chất lượng vật liệu, cấu kiện, sản phẩm xây dựng, thiết bị lắp đặt vào công trình;

– Kiểm định chất lượng bộ phận công trình, hạng mục công trình; Toàn bộ công trình và thí nghiệm chuyên ngành xây dựng theo yêu cầu;

– Kiểm soát chi phí đầu tư xây dựng;

– Quy đổi vốn đầu tư xây dựng công trình sau khi hoàn thành được nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng;

– Nghiệm thu, thanh toán, quyết toán hợp đồng; thanh toán, quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình;

Định mức chi phí quản lý dự án theo Thông tư số 16/2019/TT-BXD Bộ Xây dựng

– Tổ chức và thực hiện công tác giám sát, đánh giá dự án đầu tư xây dựng công trình;

– Nghiệm thu, bàn giao công trình;

– Khởi công, khánh thành (nếu có), tuyên truyền quảng cáo;

– Xác định, cập nhật giá gói thầu xây dựng;

– Các công việc quản lý của cơ nhà nước có thẩm quyền (nếu có);

– Các công việc quản lý dự án khác.”

Như vậy, khác với các quy định tiền nhiệm có phần chưa rõ ràng và khó hiểu, Thông tư 09/2019/TT-BXD đã nêu rõ chi phí quản lý dự án là các chi phí cần thiết để: “Tổ chức và thực hiện” công tác giám sát, đánh giá dự án đầu tư xây dựng công trình.

Căn cứ Nghị định số 68/2019/NĐ-CP, Thông tư số 16/2019/TT-BXD Hướng dẫn xác định chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng và quy định trên, thì định mức chi phí quản lý dư án đã bao gồm công tác thực hiện giám sát, đánh giá dự án đầu tư.

Xem thêm một số bài viết khác có liên quan Chi phí quản lý dự án Thông tư số 16/2019/TT-BXD

  1. Hướng dẫn đăng hồ sơ dự thầu qua mạng 2020 Xem Tại đây

2. Thông tư số 05/2020/TT-BKHĐT ngày 30/6/2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia.  Xem Tại đây

Tags: