Mẫu hợp đồng xây dựng năm 2023 Thông tư 02/2023/TT-BXD

Ngày 03/03/2023 Bộ Xây dựng đã ban hành Mẫu hợp đồng xây dựng năm 2023 Thông tư 02/2023/TT-BXD về Hướng dẫn một số nội dung về hợp đồng xây dựng. Đây cũng có thể coi là 1 Siêu Thông tư về Hợp đồng xây dựng khi đã thay thế 04 Thông tư liên quan đến hợp đồng xây dựng trước đó.

Phạm vi điều chỉnh của Thông tư 02/2023/TT-BXD

Thông tư này hướng dẫn chi tiết một số nội dung về hợp đồng xây dựng; công bố và hướng dẫn sử dụng mẫu hợp đồng thi công xây dựng, mẫu hợp đồng tư vấn xây dựng, mẫu hợp đồng Thiết kế – Mua sắm vật tư, thiết bị – Thi công xây dựng công trình (sau đây viết tắt là EPC).

Đối tượng áp dụng của Thông tư 02/2023/TT-BXD

1. Thông tư này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân liên quan đến việc xác lập và quản lý thực hiện hợp đồng xây dựng thuộc các dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công và hợp đồng xây dựng giữa doanh nghiệp dự án với các nhà thầu xây dựng thực hiện các gói thầu thuộc dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư. Các tổ chức, cá nhân tham khảo các quy định tại Thông tư này để xác lập và quản lý hợp đồng xây dựng đối với các dự án sử dụng vốn khác.

2. Đối với hợp đồng xây dựng thuộc các dự án sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức, vốn vay ưu đãi phát sinh từ Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có những quy định khác với các quy định tại Thông tư này thì thực hiện theo các quy định của Điều ước quốc tế đó.

Hiệu lực thi hành Thông tư 02/2023/TT-BXD

1. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 20/4/2023.

2. Thông tư này thay thế Thông tư số 07/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng, Thông tư số 08/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung về hợp đồng tư vấn xây dựng, Thông tư số 09/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn hợp đồng thi công xây dựng công trình và Thông tư số 30/2016/TT-BXD ngày 30/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn hợp đồng thiết kế – cung cấp thiết bị công nghệ và thi công xây dựng công trình./.

03 mẫu hợp đồng xây dựng năm 2023 áp dụng từ 20/4/2023

Theo đó, 03 mẫu hợp đồng xây dựng mới áp dụng từ 20/4/2023 bao gồm:

1, Mẫu hợp đồng tư vấn xây dựng tại Phụ lục II kèm theo Thông tư 02/2023/TT-BXD sử dụng cho loại hợp đồng tư vấn thực hiện công việc lập báo cáo nghiên cứu khả thi, khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng công trình, giám sát thi công xây dựng công trình.

mẫu hợp đồng tư vấn thông tư 02/2023/tt-bxd

mẫu hợp đồng tư vấn thông tư 02/2023/tt-bxd

2,  Mẫu hợp đồng thi công xây dựng tại Phụ lục III kèm theo Thông tư 02/2023/TT-BXD.

mẫu hợp đồng thi công xây dựng năm 2023

mẫu hợp đồng thi công xây dựng năm 2023

3, Mẫu hợp đồng EPC tại Phụ lục IV Thông tư 02/2023/TT-BXD sử dụng cho loại hợp đồng trọn gói. Trường hợp áp dụng các hình thức giá hợp đồng theo đơn giá cố định, đơn giá điều chỉnh hoặc hợp đồng theo giá kết hợp, thì các bên căn cứ vào các quy định của pháp luật và Thông tư 02/2023/TT-BXD để sửa đổi, bổ sung điều khoản của mẫu hợp đồng EPC để xác lập hợp đồng.

mẫu hợp đồng epc thông tư 02/2023/tt-bxd

mẫu hợp đồng epc thông tư 02/2023/tt-bxd

Hướng dẫn sử dụng 03 mẫu hợp đồng xây dựng năm 2023

Trong nội dung hợp đồng phải thỏa thuận cụ thể các nội dung sau:

+ Quy định cụ thể về thời hạn thanh toán, thời gian bảo đảm thực hiện hợp đồng, thời hạn trả lời văn bản, thời gian chấm dứt hợp đồng và các trường hợp tương tự.

+ Trường hợp nhà thầu là nhà thầu liên danh, phải thỏa thuận việc bảo đảm thực hiện hợp đồng, bảo lãnh tiền tạm ứng theo quy định pháp luật.

+ Quy định cụ thể loại đồng tiền và hình thức thanh toán trong hợp đồng không trái với yêu cầu trong hồ sơ mời thầu và quy định của pháp luật về ngoại hối.

+ Trường hợp hợp đồng theo hình thức đơn giá điều chỉnh thì phải thỏa thuận phương pháp điều chỉnh giá hợp đồng, nguồn dữ liệu về giá và cơ sở giá để điều chỉnh hợp đồng không trái với hồ sơ mời thầu và pháp luật hợp đồng xây dựng.

+ Tùy theo tính chất và điều kiện của gói thầu để điều chỉnh, bổ sung các nội dung hợp đồng

Quy định về hợp đồng xây dựng năm 2023

Tại Điều 138 Luật xây dựng số 50 năm 2014 Quy định chung về hợp đồng như sau:

Khái niệm hợp đồng xây dựng là hợp đồng dân sự được thỏa thuận bằng văn bản giữa bên giao thầu và bên nhận thầu để thực hiện một phần hay toàn bộ công việc trong hoạt đồng đầu tư xây dựng

Ngôn ngữ sử dụng trong hợp đồng xây dựng là Tiếng Việt. Trường hợp nếu có bên nước ngoài tham gia thì ngôn ngữ sử dụng là Tiếng Việt và ngôn ngữ khác

– Nguyên tắc ký kết hợp đồng xây dựng gồm:

+ Tự nguyện, bình đẳng, hợp tác, không trái pháp luật và đạo đức xã hội;

+ Bảo đảm có đủ vốn để thanh toán theo thỏa thuận của hợp đồng;

+ Đã hoàn thành việc lựa chọn nhà thầu và kết thúc quá trình đàm phán hợp đồng;

+ Trường hợp bên nhận thầu là liên danh nhà thầu thì phải có thỏa thuận liên danh. Các thành viên trong liên danh phải ký tên, đóng dấu (nếu có) vào hợp đồng xây dựng; Trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.

– Nguyên tắc thực hiện hợp đồng xây dựng gồm:

+ Các bên hợp đồng phải thực hiện đúng các cam kết trong hợp đồng về phạm vi công việc. Yêu cầu chất lượng, số lượng, chủng loại, thời hạn, phương thức và các thỏa thuận khác;

+ Trung thực, hợp tác và đúng pháp luật;

+ Không xâm phạm đến lợi ích của Nhà nước; cộng đồng và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân khác

Lập tiến độ thi công xây dựng năm 2023 bằng Profect 

Đăng kí học dự toán Trực tuyến cùng Youtube Duy Dự Toán Mr Duy 0965635638

Tổng hợp đơn giá xây dựng 63 tỉnh thành năm 2023 XEM TẠI ĐÂY

Hướng dẫn lập dự toán xây dựng năm 2023 XEM TẠI ĐÂY

Tổng hợp bảng tính giá ca máy năm 2022 mới nhất của 63 tỉnh thành phố Xem Tại đây

Tổng hợp thông tư nghị định xây dựng năm 2022 Xem Tại đây

Tổng hợp đơn giá nhân công ca máy năm 2023 XEM TẠI ĐÂY

Tổng hợp đơn giá nhân công xây dựng năm 2023 XEM TẠI ĐÂY

Tham khảo thêm thông tin chi tiết khóa học dự toán xây dựng năm 2023 tại: 
+ Tel: 0965 635 638
+ Email: duydangduc93@gmail.com

Tags: