Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường

Hướng dẫn lập và xác định quản lý chi phí Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường. Theo Công văn Bộ Xây dựng 5944/BXD-KTXD ngày 11/12/2020

Hướng dẫn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường

Xây dựng định mức chi phí báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với các dự án có sử dụng vốn ngân sách nhà nước

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 2095/SXD-QLXD ngày 06/7/2020 của Sở Xây dựng tỉnh Tây Ninh tham vấn Bộ Xây dựng về việc xây dựng định mức chi phí lập báo cáo tác động môi trường đối với các dự án có sử dụng vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng đã có công văn 5944/BXD-KTXD ngày 11/12/2020 có ý kiến như sau:

1. Hiện nay, Bộ Xây dựng chưa ban hành bộ định mức chi phí lập báo cáo đánh giá tác động MT . Tuy nhiên, theo quy định tại Khoản 9, Phần II, Phụ lục số 2 của Thông tư số 16/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng và quy định tại Điểm c, Khoản 1, Điều 3 Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng, thì chi phí lập báo cáo ĐTM thuộc chi phí tư vấn đầu tư xây dựng và được xác định bằng lập dự toán chi phí riêng.

2. Việc lập báo cáo đánh giá môi trường là việc làm cần thiết và bắt buộc để biết được tầm ảnh hưởng của dự án đến môi trường xung quanh so với mức tiêu chuẩn quy định, từ đó, trình cấp có thẩm quyền thẩm định làm cơ sở phê duyệt dự án.

Quy định Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường

Theo quy định tại Khoản 2, Điều 19, Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH-13; Việc đánh giá tác động môi trường phải thực hiện trong giai đoạn chuẩn bị dự án. Do đó, công tác lập báo cáo đánh giá tác động môi trường là một trong các công tác chuẩn bị dự án để lập báo cáo nghiên cứu khả thi.

Vì vậy,  thẩm quyền thẩm định dự toán chi phí lập báo cáo ĐTM thực hiện theo hướng dẫn tại Khoản 10 Điều 6 của Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/08/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng, dự toán chi phí sẽ do cơ quan chuyên môn trực thuộc người quyết định đầu tư dự án thẩm định làm cơ sở trình cấp quyết định đầu tư phê duyệt chi phí này. Các khoản mục chi phí này sẽ được cập nhật vào Tổng mức đầu tư của dự án để phục vụ lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Một số bài viết khác liên quan có thể bạn quan tâm

Hồ sơ quyết toán công trình xây dựng mới nhất năm 2021 gồm những gì? Xem Tại đây

Thuê chỗ ở có được thanh toán chi phí lán trại trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng Xem Tại đây

Xem nhiều hơn trên Kênh youtube Duy Dự Toán

Tags: