Dự thảo thông tư hướng dẫn Nghị định 10/2021/NĐ-CP

Dự thảo thông tư hướng dẫn Nghị định 10/2021/NĐ-CP về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Ban hành ngày 9/2/2021 thay thế cho nghị định 68/2019/NĐ-CP ban hành ngày 14/8/2019

Dự thảo thông tư hướng dẫn Nghị định 10/2021/NĐ-CP chính phủ

Nội dung Thông tư hướng dẫn Nghị định 10 gồm 2 chương

Chương I: Quy định chung gồm 2 điều:

Điều 1: Phạm vi điều chỉnh

Điều 2: Đối tượng áp dụng

Chương II: Quy định cụ thể gồm 20 điều

Điều 3: Phương pháp xác định sơ bộ tổng mức đầu tư xây dựng, tổng mức đầu tư xây dựng

Điều 4: Nội dung dự toán xây dựng công trình

Điều 5. Xác định chi phí xây dựng trong dự toán xây dựng công trình

Điều 6. Xác định chi phí thiết bị trong dự toán xây dựng công trình

Điều 7. Xác định chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư xây dựng, chi phí khác, chi phí dự phòng trong dự toán xây dựng công trình

Điều 8. Điều chỉnh dự toán xây dựng công trình

Điều 9. Nội dung dự toán gói thầu

Điều 10. Xác định dự toán gói thầu trong trường hợp chưa có dự toán xây dựng công trình được phê duyệt

Điều 11. Xác định dự toán gói thầu trong trường hợp đã có dự toán xây dựng công trình được phê duyệt

Điều 12. Tổng dự toán

Điều 13. Xác định và quản lý giá xây dựng công trình

Điều 14. Xác định đơn giá nhân công xây dựng

Điều 15. Quản lý đơn giá nhân công xây dựng

Điều 16. Xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng

Điều 17. Quản lý giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng

Điều 18. Xác định, quản lý chỉ số giá xây dựng

Điều 19. Nội dung, nguyên tắc xác định suất vốn đầu tư xây dựng

Điều 20. Nguyên tắc quy đổi vốn đầu tư xây dựng

Điều 21. Nội dung quy đổi vốn đầu tư xây dựng

Điều 22. Phương pháp quy đổi vốn đầu tư xây dựng

Điều 23. Hiệu lực thi hành

Tải Dự thảo Thông tư mới của Bộ xây dựng hướng dẫn Nghị định 10/2021/NĐ-CP

Chi tiết các bạn có thể tải về và tham khảo cùng thông tư tại đường link dưới đây

https://drive.google.com/file/d/1j8TQEUQiLuelOZ9WSTqr3xM0m0rd7lAr/view?usp=sharing

Xem thêm video hướng dẫn chi tiết cùng tài liệu tại đây

1. Chi phí hạng mục chung

Chi phí hạng mục chung theo dự thảo được bổ sung thêm giá trị nội suy ở 50 tỷ, 300 tỷ và 750 tỷ

chi phí chung nghị định 10

chi phí chung nghị định 10

2. Chi phí lán trại nhà tạm

theo thông tư hướng dẫn nghị định 10 thì

Công trình theo tuyến nội suy từ 2,2% => 1,7%, Công trình còn lại nội suy từ 1,1% => 0,85%

Theo thông tư 09/2020/TT-BXD của Bộ Xây dựng

Công trình theo tuyến nội suy từ 2,3% => 1,8%, Công trình còn lại nội suy từ 1,2% => 0,9%

Chi phí lán trại nhà tạm nghị định 10

Chi phí lán trại nhà tạm nghị định 10

3. Chi phí không xác định từ thiết kế được giữ nguyên giá trị

chi phí một số công tác không xác định từ thiết kế nghị định 10

chi phí một số công tác không xác định từ thiết kế nghị định 10

4. Định mức tỷ lệ chịu thuế tính trước

Bổ sung thêm loại công trình phụ trợ và hỗn hợp khác

dự thảo thông tư nghị định 10/2021/nđ-cp

dự thảo thông tư nghị định 10/2021/nđ-cp

Tags: