Đơn giá xây dựng tỉnh Thanh Hóa Quyết định 366/QĐ-UBND

Ban hành Bộ Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Thanh Hóa năm 2021 theo Quyết định 366/QĐ-UBND ngày 27/01/2021. Làm cơ sở xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh. Theo cơ sở Thông tư 10/2019/TT-BXD, Thông tư 15/2019/TT-BXD, Thông tư 11/2019/TT-BXD. Thời gian có hiệu lực từ ngày 27 tháng 01 năm 2021

Cơ sở Đơn giá xây dựng tỉnh Thanh Hóa quyết định 366/QĐ-UBND

Cơ sở xây dựng Đơn giá khảo sát công trình Thanh Hóa năm 2020 gồm có:

1. Nghị định 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng

2. Thông tư 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ xây dựng; Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng

3. Thông tư 10/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ xây dựng ban hành định mức xây dựng

4. Thông tư 11/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ xây dựng bảng tính giá ca máy

5. Thông tư 02/2020/TT-BXD của Bộ Xây dựng ngày 20/7/2020. Sửa đổi bổ sung cho TT 09, 10, 11

Phần mềm dự toán Eta 2021  đã tiếp nhận thông tin và đang cập nhật dữ liệu vào phần mềm; Để các đơn vị áp dụng kịp thời bộ đơn giá trong việc lập, thẩm tra, phê duyệt dự toán công trình

Quyết định 366/QĐ-UBND Đơn giá xây dựng tỉnh Thanh Hóa năm 2021

Quyết định 366/QĐ-UBND ngày 27/01/2021 ban hành Bộ đơn giá XDCT tỉnh Thanh Hóa năm 2021

Nội dung quyết định 366/QĐ-UBND ban hành bộ đơn giá xây dựng tỉnh Thanh Hóa xem chi tiết tại đây

Đơn giá xây dựng tỉnh Thanh Hóa Quyết định 336/QĐ-UBND

Đơn giá xây dựng tỉnh Thanh Hóa Quyết định 336/QĐ-UBND

Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Thanh Hóa năm 2021

Đơn giá nhân công Thanh Hóa ban hành theo Quyết định 2215/QĐ-UBND ngày 15/06/2020 áp dụng chung mức lương nhân công. Việc phân chia khu vực dựa trên phân chia vùng theo quy định của chính phủ về lương tối thiểu vùng

Đơn giá nhân công chia thành 4 khu vực:

Khu vực I: Thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn, thị xã Nghi Sơn, thị xã Bỉm Sơn, huyện Quảng Xương, huyện Đông Sơn

Khu vực II gồm: Các huyện Thọ Xuân, Nông Cống, Triệu Sơn, Hà Trung, Nga Sơn, Yên Định, Thiệu Hóa, Hoằng Hóa, Hậu Lộc, Vĩnh Lộc

Khu vực III gồm: các huyện Thạch Thành, Cẩm Thủy, Ngọc Lặc, Lang Chánh, Như Xuân, Như Thanh, Thường Xuân, Bá Thước, Quan Hóa, Quan Sơn ( trừ các xã thuộc khu vực 4 )

Khu vực IV gồm:  Các xã Thành Sơn, Hiền Chung, Phú Sơn, Trung Sơn, Trung Thành, Hiền Kiệt huyện Quan Hóa

Các xã Thành Sơn, Cổ Lủng, Lương Nội, Lũng Niêm, Lũng Cao huyện Bá Thước

Các xã Lâm Phú, Tam Văn, Yên Khương, Yên Thắng huyện Lang Chánh

Các xã Thanh Phong, Thanh Lâm, Thanh Sơn, Thanh Xuân, Thanh Quân, Thanh Hòa huyện Như Xuân

Các xã Sơn Hà, Sơn Thủy, Sơn Điện, Tam Thanh, Tam Lư, Na Mèo, Mường Mìn huyện Quan Sơn

Các xã Bát Mọt, Yên Nhân, Xuân Chỉnh, Xuân Lẹ huyện THường Xuân huyện Mường Lát

Bảng giá ca máy thiết bị tỉnh Thanh Hóa năm 2021

Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng tỉnh Thanh Hóa năm 2021. Làm cơ sở xác định giá ca máy thi công => xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình tỉnh

Căn cứ xác định giá ca máy và thiết bị thi công tỉnh Thanh Hóa bao gồm

a, Định mức hao phí khấu hao bảng giá ca máy và thiết bị thi công theo Thông tư số 11/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng

b, Nhân công lái máy theo Quyết định 2215/QĐ-UBND hướng dẫn theo Thông tư 15/2019/TT-BXD của Bộ xây dựng

Nội dung Quyết định 2215/QĐ-UBND ban hành đơn giá nhân công tỉnh Thanh Hóa năm 2020 xem tại đây

Mọi vướng mắc trong quá trình cập nhật và sử dụng vui lòng liên hệ tư vấn hỗ trợ Hotline 0965635638

Xem thêm một số bài viết khác liên quan :

Tổng hợp bảng giá ca máy thiết bị 63 Tỉnh Thành phố năm 2020 của 63 Tỉnh/Tp  Xem Tại đây

Đơn giá nhân công tỉnh Thanh Hóa năm 2020 ban hành theo Quyết định 2215/QĐ-UBND ngày 15/06/2020 Xem Tại đây

Nội dung Bộ đơn giá XDCT tỉnh Thanh Hóa năm 2021

Điều 1. Công bố Bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Thanh Hóa gồm :

Ngày 27/01/2021 UBND tỉnh ban hành Quyết định 366/QĐ-UBND bộ đơn giá xây dựng công trình Thanh Hóa gồm:

1. Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Thanh Hóa

2. Đơn giá lắp đặt hệ thống kỹ thuật của công trình tỉnh Thanh Hóa

3. Đơn giá khảo sát xây dựng công trình tỉnh Thanh Hóa năm 2020

4. Đơn giá Sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng tỉnh Thanh Hóa

5. Đơn giá thí nghiệm chuyên ngành xây dựng tỉnh Thanh Hóa

Điều 2. Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở : Xây dựng, Công thương, Giao thông vận tải, NN và PTNT, Tài chính, Kế hoạch và đầu tư; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan; Đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành các Quyết định này

Quyết định 5446/2020/QĐ-UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Bộ Đơn giá XDCT có hiệu lực từ 01/01/2021

Đặt mua đơn giá phần mềm dự toán Eta tại Thanh Hóa liên hệ Mr Duy 0965635638

Đơn giá nhân công tỉnh Thanh Hóa năm 2020

Video hướng dẫn lập dự toán tỉnh Thanh hóa năm 2021 theo Bộ đơn giá 5446/QĐ-UBND ngày 22/12/2020

Tags:

Call Now Button