Đơn giá xây dựng tỉnh Phú Yên Quyết định 395/QĐ-UBND

Ban hành Bộ Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Phú Yên năm 2022 theo Quyết định 395/QĐ-UBND ngày 21/3/2022. Làm cơ sở xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh. Lập dự toán tỉnh Phú Yên năm 2022 theo Quyết định 395/QĐ-UBND

Đơn giá xây dựng tỉnh Phú Yên năm 2022 Quyết định 395/QĐ-UBND

Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Phú Yên ban hành theo Quyết định 135/QĐ-SXD; Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công tạm thời trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo Quy định tại Nghị định số 10/2021/NĐ-CP của Chính phủ

Căn cứ ban hành đơn giá nhân công xây dựng Phú Yên năm 2021

1. Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 9/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí xây dựng

2. Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 ban hành định mức xây dựng

3. Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng; Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng trong quản lý đầu tư xây dựng

4. Thông tư 11/2021/TT-BXD của Bộ xây dựng quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Nội dung Bộ đơn giá XDCT tỉnh Phú Yên năm 2022

Điều 1. Công bố Bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Phú Yên gồm :

Ngày 21/3/2022 UBND tỉnh ban hành Quyết định 395/QĐ-UBND bộ đơn giá xây dựng công trình Phú Yên gồm:

1. Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Phú Yên

2. Đơn giá lắp đặt hệ thống kỹ thuật của công trình tỉnh Phú Yên

3. Đơn giá khảo sát xây dựng công trình tỉnh Phú Yên

4. Đơn giá Sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng tỉnh Phú Yên

5. Đơn giá thí nghiệm chuyên ngành xây dựng tỉnh Phú Yên

Điều 2. Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở : Xây dựng, Công thương, Giao thông vận tải, NN và PTNT, Tài chính, Kế hoạch và đầu tư; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan; Đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành các Quyết định này

Phần mềm dự toán Eta 2022 đã tiếp nhận thông tin và đang cập nhật dữ liệu vào phần mềm; Để các đơn vị áp dụng kịp thời bộ đơn giá trong việc lập, thẩm tra, phê duyệt dự toán công trình

Quyết định 395/QĐ-UBND Đơn giá XDCT tỉnh Phú Yên năm 2022

Quyết định 395/QĐ-UBND ngày 21/3/2022 ban hành Bộ đơn giá XDCT tỉnh Phú Yên năm 2022

Nội dung quyết định 395/QĐ-UBND ban hành bộ đơn giá xây dựng Phú Yên năm 2022 xem chi tiết tại đây

Đơn giá xây dựng tỉnh Phú Yên Quyết định 395/QĐ-UBND

Đơn giá xây dựng tỉnh Phú Yên Quyết định 395/QĐ-UBND

Mọi vướng mắc trong quá trình cập nhật và sử dụng vui lòng liên hệ tư vấn hỗ trợ Hotline 0965635638

Xem thêm một số bài viết khác liên quan :

Đơn giá nhân công tỉnh Phú Yên năm 2020 ban hành theo Quyết định 139/QĐ-UBND ngày 05/09/2020 Xem Tại đây

Bảng giá ca máy tỉnh Phú Yên năm 2020 theo Quyết định 140 /QĐ-UBND ngày 05 tháng 9 năm 2020 Xem Tại đây

Đặt mua đơn giá phần mềm dự toán Eta tại Phú Yên liên hệ Mr Duy 0965635638

Bảng giá ca máy tỉnh Phú Yên năm 2020

Tags: